Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
FINA Vrtni put 3, Zagreb
Djelatnost:6499, Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

OIB:85821130368MB:00332852

Godina osnivanja:2002. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6127111 +385 1 6128089 www.fina.hr

Znate li s kim poslujete? Mi znamo!

 • Sve što trebate pronađite na jednom mjestu
 • Kreirajte nove kupce i poslove
 • Informacije za više od 470.000 pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Nadzorni odbor
Igor Rađenović , predsjednik nadzornog odbora
Ana Dorić Škeva , član nadzornog odbora
Ivo Jelušić , član nadzornog odbora
Zrinka Vrhovski , član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Anđelka Buneta , predsjednik uprave
Ivna Šegon , član uprave
Zlatko Mičetić , član uprave
Željko Pavić , član uprave
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -informatičko-tehnološke podrške radu sustava državne riznice
 • * -informatičko-tehnološke podrške sustavu prikupljanja javnih prihoda
 • * -informatičko-tehnološke podrške REGOS-u (prijama i kontrole naloga za plaćanje vezanih uz RS obrazac, uparivanja podataka zajedno sa REGOS-om, s podatcima na nalozima za plaćanje javnih davanja)
 • * -informatičko-tehnološke podrške REGOSU-u (dostave naloga za plaćanje po izvršenom usklađivanju na izvršenje u ovlaštenu organizaciju za obavljanje platnog prometua u kojoj se vodi račun platitelja)
 • * -informatičko-tehnološke podrške drugim registrima osiguranika
 • * -prikupljanja, obrade, objave i dostave podataka iz razli. izvora, te osig. povezivanja i višenamjenske uporabe podataka iz registra za daljnju evid., anal. i infor. uporabu u ministarstvima i Vladinim službama za potrebe državne statistike i javnosti
 • * -Agencija obavlja statistiku financijskih tokova evidentiranih kod ovlaštenih organizacija, izrađuje analize, bonitetne i druge informacije, te obavlja druge poslove određene propisima i na osnovi ugovora, te u tu svrhu:
 • * -prikuplja, obrađuje, objavljuje i dostavlja podatke iz propisanih statističkih izvješća
 • * -prikuplja i obrađuje podatke iz poreznih bilanci poslovnih subjekata i dostavlja ih tijelima nadležnim za porezni nador
 • * -prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o dioničkim društvima i velikim poduzećima u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima
 • * -prikuplja i objedinjuje podatke o navčanim primicima i izdacima poslovnih subjekata
 • * -prikuplja i objedinjuje podatke o nepodmirenim obvezama evidentiranim na računima poslovnih subjekata u bankama
 • * -Agencija prikuplja, obrađuje i publicira podatke utvrđene programom statističkih istaraživanja Republike Hrvatske
 • * -Agencija prikuplja, priprema i objedinjuje podatke o poslovnim subjektima, te vodi odgovarajuće registre
 • * -Agencija vodi i druge registre, evidencije i zbirke podataka za potrebe države i drugih subjekata
 • * -Agencija sudjeluje u većim statističkim akcijama i propisima, te obavlja druge aktivnosti na osnovi odgovarajućih propisa, odnosno ovlasti
 • * -ostale poslove za potrebe Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene posebnim zakonima ili drugim propisima
 • * -Agencija, na zahtjev državnih tijela, pruža informatičko-tehnološku podršku u poslovima nadzora i kontrole pravnih subjekata
 • * -Agencija obavlja slijedeće komercijalne djelatnosti:
 • * -usluge u ime i za račun komercijalnog bankarstva
 • * -distribucije i obrade gotovine u ime HNB-a
 • * -vodi sustave za međubankovne obračune (NKS)
 • * -vodi nacionalni sustav za izdavanje javnih ključeva - Registar digitalnih certifikata (RDC)
 • * -operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara
 • * -pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
 • * -pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
 • * -pružanje usluga uključenih ili usko povezanih s financijskim posredovanjem, ali koje same ne uključuje financijsko posredovanje
 • * -obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
 • * -distribucija, unutarnji i međunarodni prijevoz gotovine, domaće i strane valute, vrijednosnih papira koji glase na domaću i stranu valutu i ostalih vrijednosnica, te zaštita pri prijevozu, temeljem ugovora s poslovnim bankama i dr. poslovnim subjektima
 • * -mjenjačko poslovanje
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -mikrografsko-dokumentacijski poslovi
 • * -pružanje podataka u traženom formatu izravnim pretraživanjem ili pristupom (računalnim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima
 • * -pruža usluge pohrane gotova novca u dnevno-noćnim trezorima te usluge pohrane i deponiranja vrijednosti u sigurnosne sefove
 • * -poslove opsluživanja bankomatske mreže poslovnih banaka
 • * -Agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljaju djelatnosti iz prethodnih stavaka
 • * -Agencija pruža usluge poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela,
 • * -tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga
 • * -Agencija obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi osiguranja elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijala, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog bez uporabe radiofrekvencijskog spektra, osim javnih govornih usluga
 • * -zastupanje u osiguranju