Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 600.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
FINA (Financijska agencija)
Ulica grada Vukovara 70, Zagreb
Djelatnost:6499, Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

OIB:85821130368MB:00332852

Godina osnivanja:2002. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6127111 +385 1 6128089 www.fina.hr

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Bonitetni model
 • Blokade
 • Navike plaćanja
 • Analiza konkurencije

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
REPUBLIKA HRVATSKA, osnivač
Nadzorni odbor
Goran Marić, predsjednik nadzornog odbora
Davor Kalinić, član nadzornog odbora
Davor Mikulić, član nadzornog odbora
Ivana Radeljak Novaković, član nadzornog odbora
Milan Kovač, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dražen Čović, predsjednik uprave
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
16.1.2017. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • * -informatičko-tehnološke podrške radu sustava državne riznice
 • * -informatičko-tehnološke podrške sustavu prikupljanja javnih prihoda
 • * -informatičko-tehnološke podrške REGOS-u (prijama i kontrole naloga za plaćanje vezanih uz RS obrazac, uparivanja podataka zajedno sa REGOS-om, s podatcima na nalozima za plaćanje javnih davanja)
 • * -informatičko-tehnološke podrške REGOSU-u (dostave naloga za plaćanje po izvršenom usklađivanju na izvršenje u ovlaštenu organizaciju za obavljanje platnog prometua u kojoj se vodi račun platitelja)
 • * -informatičko-tehnološke podrške drugim registrima osiguranika
 • * -prikupljanja, obrade, objave i dostave podataka iz razli. izvora, te osig. povezivanja i višenamjenske uporabe podataka iz registra za daljnju evid., anal. i infor. uporabu u ministarstvima i Vladinim službama za potrebe državne statistike i javnosti
 • * -Agencija obavlja statistiku financijskih tokova evidentiranih kod ovlaštenih organizacija, izrađuje analize, bonitetne i druge informacije, te obavlja druge poslove određene propisima i na osnovi ugovora, te u tu svrhu:
 • * -prikuplja, obrađuje, objavljuje i dostavlja podatke iz propisanih statističkih izvješća
 • * -prikuplja i obrađuje podatke iz poreznih bilanci poslovnih subjekata i dostavlja ih tijelima nadležnim za porezni nador
 • * -prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o dioničkim društvima i velikim poduzećima u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima
 • * -prikuplja i objedinjuje podatke o navčanim primicima i izdacima poslovnih subjekata
 • * -prikuplja i objedinjuje podatke o nepodmirenim obvezama evidentiranim na računima poslovnih subjekata u bankama
 • * -Agencija prikuplja, obrađuje i publicira podatke utvrđene programom statističkih istaraživanja Republike Hrvatske
 • * -Agencija prikuplja, priprema i objedinjuje podatke o poslovnim subjektima, te vodi odgovarajuće registre
 • * -Agencija vodi i druge registre, evidencije i zbirke podataka za potrebe države i drugih subjekata
 • * -Agencija sudjeluje u većim statističkim akcijama i propisima, te obavlja druge aktivnosti na osnovi odgovarajućih propisa, odnosno ovlasti
 • * -ostale poslove za potrebe Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene posebnim zakonima ili drugim propisima
 • * -Agencija, na zahtjev državnih tijela, pruža informatičko-tehnološku podršku u poslovima nadzora i kontrole pravnih subjekata
 • * -Agencija obavlja slijedeće komercijalne djelatnosti:
 • * -usluge u ime i za račun komercijalnog bankarstva
 • * -distribucije i obrade gotovine u ime HNB-a
 • * -vodi sustave za međubankovne obračune (NKS)
 • * -vodi nacionalni sustav za izdavanje javnih ključeva - Registar digitalnih certifikata (RDC)
 • * -operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara
 • * -pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
 • * -pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
 • * -pružanje usluga uključenih ili usko povezanih s financijskim posredovanjem, ali koje same ne uključuje financijsko posredovanje
 • * -obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
 • * -distribucija, unutarnji i međunarodni prijevoz gotovine, domaće i strane valute, vrijednosnih papira koji glase na domaću i stranu valutu i ostalih vrijednosnica, te zaštita pri prijevozu, temeljem ugovora s poslovnim bankama i dr. poslovnim subjektima
 • * -mjenjačko poslovanje
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -mikrografsko-dokumentacijski poslovi
 • * -pružanje podataka u traženom formatu izravnim pretraživanjem ili pristupom (računalnim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima
 • * -pruža usluge pohrane gotova novca u dnevno-noćnim trezorima te usluge pohrane i deponiranja vrijednosti u sigurnosne sefove
 • * -poslove opsluživanja bankomatske mreže poslovnih banaka
 • * -Agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljaju djelatnosti iz prethodnih stavaka
 • * -Agencija pruža usluge poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela,
 • * -tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga
 • * -Agencija obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi osiguranja elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijala, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog bez uporabe radiofrekvencijskog spektra, osim javnih govornih usluga
 • * -zastupanje u osiguranju