Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
TITAN CONSTRUCTA D.O.O. ZELENI TRG 6A, Zagreb
Djelatnost:4120, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

OIB:89116114911MB:02850621

Godina osnivanja:2012. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6199612 +385 1 6199614

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Sve što trebate pronađite na jednom mjestu
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza Vaše konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Caroline Elisabeth Mamić , jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • * -djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 • * -trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • * -proizvodnja biogoriva
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • * -poslovi održavanja javnih cesta
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -tehničko održavanje vodnih putova
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskih projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -upravljanje grobljem
 • * -proizvodnja eksplozivnih tvari
 • * -promet eksplozivnih tvari
 • * -nabava eksplozivnih tvari
 • * -uporaba eksplozivnih tvari
 • * -reciklaža eksplozivnih tvari
 • * -neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
 • * -proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -ekološka proizvodnja
 • * -prerada ekološke hrane
 • * -prerada ekološke hrane za životinje
 • * -uvoz ekoloških proizvoda
 • * -stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • * -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -oplođivanje domaćih životinja
 • * -privremeni smještaj kućnih ljubimaca
 • * -zoološki vrt
 • * -djelatnosti skloništa za životinje
 • * -djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -djelatnost gospodarskog ribolova
 • * -djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • * -djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * -savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
 • * -provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -detektivska djelatnost
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -projektiranje, proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija
 • * -proizvodnja gotove betonske smjese i proizvoda od betona
 • * -projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme, uređaja i solarnih sustava
 • * -proizvodnja energije
 • * -prijenos, odnosno transport energije
 • * -skladištenje energije
 • * -distribucija energije
 • * -upravljanje energetskim objektima
 • * -opskrba energijom
 • * -trgovina energijom
 • * -organiziranje tržišta energijom
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -usluge grafičkog dizajna
 • * -usluge prijepisa i umnožavanja
 • * -izdavačka djelatnost
 • * -tiskanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. tiskanih komercijalnih publikacija
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -organiziranje sastanaka, sajmova, savjetovanja, priredbi, kongresa, revija, koncerata, promocija, festivala, zabavnih manifestacija, radionica, izložaba, seminara, tečajeva i tribina, zabavnih igara
 • * -djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • * -osposobljavanje za rad na siguran način
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -stručni poslovi zaštite od požara
 • * -ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
 • * -ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara
 • * -popravak i održavanje aparata za gašenje požara
 • * -tehničko ispitivanje i analiza
 • * -instaliranje industrijskih strojeva i opreme