Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 590.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
TITAN CONSTRUCTA D.O.O.
ZELENI TRG 6A, Zagreb
Djelatnost:4120, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

OIB:89116114911MB:02850621

Godina osnivanja:2012. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6199612 +385 1 6199614

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Bonitetni model
 • Blokade
 • Navike plaćanja
 • Analiza konkurencije

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Caroline Elisabeth Mamić, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • * -djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 • * -trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • * -proizvodnja biogoriva
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • * -poslovi održavanja javnih cesta
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -tehničko održavanje vodnih putova
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskih projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -upravljanje grobljem
 • * -proizvodnja eksplozivnih tvari
 • * -promet eksplozivnih tvari
 • * -nabava eksplozivnih tvari
 • * -uporaba eksplozivnih tvari
 • * -reciklaža eksplozivnih tvari
 • * -neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
 • * -proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -ekološka proizvodnja
 • * -prerada ekološke hrane
 • * -prerada ekološke hrane za životinje
 • * -uvoz ekoloških proizvoda
 • * -stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • * -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -oplođivanje domaćih životinja
 • * -privremeni smještaj kućnih ljubimaca
 • * -zoološki vrt
 • * -djelatnosti skloništa za životinje
 • * -djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -djelatnost gospodarskog ribolova
 • * -djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • * -djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * -savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
 • * -provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -detektivska djelatnost
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -projektiranje, proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija
 • * -proizvodnja gotove betonske smjese i proizvoda od betona
 • * -projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme, uređaja i solarnih sustava
 • * -proizvodnja energije
 • * -prijenos, odnosno transport energije
 • * -skladištenje energije
 • * -distribucija energije
 • * -upravljanje energetskim objektima
 • * -opskrba energijom
 • * -trgovina energijom
 • * -organiziranje tržišta energijom
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -usluge grafičkog dizajna
 • * -usluge prijepisa i umnožavanja
 • * -izdavačka djelatnost
 • * -tiskanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. tiskanih komercijalnih publikacija
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -organiziranje sastanaka, sajmova, savjetovanja, priredbi, kongresa, revija, koncerata, promocija, festivala, zabavnih manifestacija, radionica, izložaba, seminara, tečajeva i tribina, zabavnih igara
 • * -djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • * -osposobljavanje za rad na siguran način
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -stručni poslovi zaštite od požara
 • * -ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
 • * -ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara
 • * -popravak i održavanje aparata za gašenje požara
 • * -tehničko ispitivanje i analiza
 • * -instaliranje industrijskih strojeva i opreme