Račun dobiti i gubitka 2017. 2018. % prom. 18./17. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20.
A) POSLOVNI PRIHODI 32.277.891 37.974.608 18 32.090.518 - 15 28.963.884 - 10 32.474.216 12
1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) 31.793.551 37.766.475 19 31.763.080 - 16 27.541.556 - 13 32.072.040 16
3 Ostali poslovni prihodi 484.340 208.133 - 57 327.438 57 1.422.328 334 402.176 - 72
B) POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE) 29.735.316 35.868.591 21 30.481.461 - 15 27.275.750 - 11 28.896.062 6
I. Troškovi poslovanja 29.735.316 35.868.591 21 30.481.461 - 15 27.275.750 - 11 28.896.062 6
1 Povećanje/smanjenje zaliha 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 19.032.171 22.847.406 20 17.391.165 - 24 15.597.513 - 10 15.856.006 2
3 Troškovi osoblja (bruto) 8.053.487 10.009.564 24 10.170.959 2 9.477.592 - 7 10.536.399 11
4 Vrijednosna usklađenja i rezerviranja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
5 Ostali troškovi i rashodi 2.649.658 3.011.621 14 2.919.337 - 3 2.200.645 - 25 2.503.657 14
C) DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA) 2.542.575 2.106.017 - 17 1.609.057 - 24 1.688.134 5 3.578.154 112
1 Amortizacija 1.539.538 1.457.031 - 5 1.143.429 - 22 1.306.464 14 1.487.085 14
D) DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 1.003.037 648.986 - 35 465.628 - 28 381.670 - 18 2.091.069 448
E) NETO REZULTAT FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI - 363.018 - 234.164 35 - 347.167 - 48 - 210.662 39 - 172.496 18
I. Financijski prihodi 1.737 8.980 417 20.007 123 15.246 - 24 19.841 30
II. Financijski rashodi 364.755 243.144 - 33 367.174 51 225.908 - 38 192.337 - 15
F) NETO UDIO U REZULTATU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
G) NETO UDIO U REZULTATU ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
H) UKUPNI PRIHODI 32.279.628 37.983.588 18 32.110.525 - 15 28.979.130 - 10 32.494.057 12
I) UKUPNI RASHODI 31.639.609 37.568.766 19 31.992.064 - 15 28.808.122 - 10 30.575.484 6
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 640.019 414.822 - 35 118.461 - 71 171.008 44 1.918.573 1.022
I. Porez na dobit 70.332 32.802 - 53 0 - 100 0 n.s. 190.124 n.s.
K) NETO DOBIT/GUBITAK 569.687 382.020 - 33 118.461 - 69 171.008 44 1.728.449 911
L) DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Porez na dobit prekinutog poslovanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
M) NETO DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
N) DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 640.019 414.822 - 35 118.461 - 71 171.008 44 1.918.573 1.022
I. Porez na dobit ukupnog poslovanja 70.332 32.802 - 53 0 - 100 0 n.s. 190.124 n.s.
O) NETO DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 569.687 382.020 - 33 118.461 - 69 171.008 44 1.728.449 911