E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Dobit/gubitak prije oporezivanja

predstavlja razliku ukupnih prihoda i rashoda. U slučaju kada su prihodi veći od rashoda, poduzeće...

DuPont sustav

prikazuje povrat na vlasnički kapital kao umnožak neto marže (neto rezultat poslovanja/prihod), ko...

EBIT

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) je dobit prije kamata i poreza, odnosno razlika...

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

predstavlja glavne djelatnosti poduzeća koje stvaraju većinu njegovih prihoda ili imaju utjecaj na...

Uvoz

pokazuje uvoz poduzeća u određenom razdoblju (godini).