E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

EBIT

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) je dobit prije kamata i poreza, odnosno razlika...

Koncentracija tri najveća subjekta u industriji

pokazatelj je snage konkurencije među poduzećima koja posluju unutar određene industrije (djelatno...

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

su dio pasive poduzeća. Odgođeno plaćanje troškova odnosi se na troškove tekućeg razdoblja koji ni...

Pokazatelji ekonomičnosti

skupina su indikatora koja promatra odnos između prihoda i rashoda ostvarenih na određenim razinam...

Stopa otpisanosti dugotrajne imovine

mjeri odnos troška amortizacije te dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (pravilno bi bil...