E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

u Hrvatskoj pripremaju srednja i velika poduzeća koja financijske izvještaje sastavljaju u skladu ...

Neto dobit/gubitak po zaposlenom

prikazuje koliko se jedinica neto dobiti/gubitka ostvari po jednom zaposleniku.

Poslovni prihodi

se ubrajaju u redovne prihode i dio su ukupnih prihoda poduzeća. Oni najčešće čine glavninu ukupni...

Stupanj pokrića I

izračunava se kao omjer kapitala i rezervi s dugotrajnom imovinom. Poželjno je da ovaj pokazatelj ...

Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima

mjeri učešće troškova osoblja u poslovnim prihodima.