E-škola

Tema:

Financijski izvještaji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,00 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji II

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,50 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 1,50 h

Pristup: Nije odobren

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Koncentracija tri najveća subjekta u industriji

pokazatelj je snage konkurencije među poduzećima koja posluju unutar određene industrije (djelatno...

Neto dobit/gubitak

predstavlja razliku dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit.

Pokazatelji likvidnosti

daju prikaz sposobnosti poduzeća za podmirivanje kratkoročnih obveza. Sa stajališta kreditnog rizi...

Prosječna mjesečna bruto plaća

predstavlja trošak osoblja po jednom zaposleniku koji poduzeće treba podmiriti.

Stopa otpisanosti dugotrajne imovine

mjeri odnos troška amortizacije te dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (pravilno bi bil...