E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Bilješke uz financijske izvještaje

čine sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja. One pružaju dodatne informacije i objašnjenja...

Dani naplate potraživanja

predstavljaju prosječan broj dana potreban za naplatu prihoda od prodaje proizvoda/usluga društva....

Neto dobit/gubitak po zaposlenom

prikazuje koliko se jedinica neto dobiti/gubitka ostvari po jednom zaposleniku.

Pokazatelji ulaganja

(investiranja) grupa su indikatora koja predstavlja investicijsku politiku poduzeća, tj. intenzite...

Tekući omjer

jest omjer kratkotrajne imovine (imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novac u roku od ...