E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

EBIT

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) je dobit prije kamata i poreza, odnosno razlika...

Herfindahl-Hirschmanov indeks

pokazatelj je snage konkurencije među poduzećima koja posluju unutar određene industrije (djelatn...

Imovina

je resurs koji poduzeće kontrolira kao rezultat prošlih poslovnih događaja i iz kojeg se očekuje p...

Pokazatelji aktivnosti

grupa su financijskih indikatora koji mjere sposobnost poduzeća da efikasno pretvori svoje resurse...

Pokrivenost amortizacije investicijama

mjeri odnos ulaganja i amortizacije, tj. koliko se eura investira u dugotrajnu materijalnu i nemat...