E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Dani konverzije u novac

izražavaju broj dana potreban poduzeću da pretvori svoje proizvode/usluge u novac, tj. broj dana t...

EBITDA marža

(akr. od engl. earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) pokazuje postotak ...

Godine povrata kamatonosnih obveza

pokazuju koliko su puta kamatonosne obveze veće od dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBI...

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

stavlja u omjer poslovne prihode i prosječnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta ukupna imovina ...

Pokazatelji profitabilnosti

objedinjuju indikatore koji mjere profitne marže društva (npr. EBIT marža) i pokazatelje povrata (...