E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Ekonomičnost financijskih aktivnosti

stavlja u omjer ostvarene financijske prihode (npr. prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi...

Kapital i rezerve (vlasnička glavnica)

predstavlja razliku između ukupne imovine (aktive) i ukupnih obveza poduzeća. To je onaj dio imovi...

Kratkotrajna imovina

predstavlja najlikvidniji dio imovine poduzeća za koji se očekuje da će se pretvoriti u novac u ro...

Obveze

prikazuju dio imovine koji pripada vjerovnicima društva. One predstavljaju sadašnje obveze poduzeć...

Pokazatelji profitabilnosti

objedinjuju indikatore koji mjere profitne marže društva (npr. EBIT marža) i pokazatelje povrata (...