E-škola

Tema:

Financijski izvještaji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,00 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji II

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,50 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 1,50 h

Pristup: Nije odobren

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Izvještaj o promjeni kapitala (vlasničke glavnice)

prikazuje promjene u vlasničkoj glavnici između dva obračunska razdoblja. Izvještaj o promjenama k...

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

mjeri obrtaj kratkotrajne imovine na način da prikazuje odnos poslovnog prihoda i prosječne vrijed...

Koeficijent ulaganja

pokazuje omjer investicija i prihoda, tj. koliki dio prihoda poduzeće ulaže u dugotrajnu materijal...

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

predstavlja glavne djelatnosti poduzeća koje stvaraju većinu njegovih prihoda ili imaju utjecaj na...

Povrat na investirani kapital

prikazuje odnos dobiti prije kamata i poreza te investiranog kapitala (kapitala i rezervi uvećanih...