E-škola

Tema:

Financijski izvještaji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,00 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji II

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,50 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 1,50 h

Pristup: Nije odobren

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Bilješke uz financijske izvještaje

čine sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja. One pružaju dodatne informacije i objašnjenja...

DuPont sustav

prikazuje povrat na vlasnički kapital kao umnožak neto marže (neto rezultat poslovanja/prihod), ko...

Poslovni prihod po zaposlenom

predstavlja iznos poslovnog prihoda u kunama po jednom zaposleniku i jedan je od ključnih indikato...

Prosječan trošak kamate

predstavlja odnos rashoda od kamata te zbroja prosječnih dugoročnih obveza i prosječnih kratkoročn...

Uvoz

pokazuje uvoz poduzeća u određenom razdoblju (godini).