E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Dani plaćanja dobavljačima

prikazuju koliko je dana prosječno potrebno poduzeću da podmiri obveze prema dobavljačima. Manji b...

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

stavlja u omjer poslovne prihode i prosječnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta ukupna imovina ...

Novčano pokriće poslovnih rashoda

izračunava se kao omjer novčanih sredstava i poslovnih rashoda koji ne uključuju nenovčane troškov...

Pokriće kratkoročnih obveza

predstavlja omjer novčanog toka iz rezultata (suma neto rezultata poslovanja i amortizacije) i pro...

ROA

(akr. od engl. return on assets) izračunava se kao odnos neto dobiti/gubitka i prosječne imovine t...