E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Dani vezivanja zaliha

pokazuju koliko je dana potrebno da se proda prosječna vrijednost ukupnih zaliha, tj. da se zalihe...

Imovina

je resurs koji poduzeće kontrolira kao rezultat prošlih poslovnih događaja i iz kojeg se očekuje p...

Neto dobit/gubitak

predstavlja razliku dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit.

Novčani tok iz financijskih aktivnosti

vezan je uz aktivnosti financiranja poslovanja koje za posljedicu imaju promjene veličine i sastav...

Prosječan trošak kamate

predstavlja odnos rashoda od kamata te zbroja prosječnih dugoročnih obveza i prosječnih kratkoročn...