E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Bilanca

je izvještaj o financijskom položaju poduzeća koji sistematizirano prikazuje imovinu, obveze te ka...

Broj zaposlenih

pokazuje prosječan broj stalno zaposlenih djelatnika u poduzeću tijekom razdoblja.

DuPont sustav

prikazuje povrat na vlasnički kapital kao umnožak neto marže (neto rezultat poslovanja/prihod), ko...

Koeficijent obnavljanja imovine

uspostavlja odnos između iznosa ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te vrije...

Pokrivenost amortizacije investicijama

mjeri odnos ulaganja i amortizacije, tj. koliko se eura investira u dugotrajnu materijalnu i nemat...