E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Brzi odnos

određuje se kao odnos sume novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i kratkotrajnih po...

Dobit/gubitak prije oporezivanja

predstavlja razliku ukupnih prihoda i rashoda. U slučaju kada su prihodi veći od rashoda, poduzeće...

Pokriće kratkoročnih obveza

predstavlja omjer novčanog toka iz rezultata (suma neto rezultata poslovanja i amortizacije) i pro...

Poslovni prihod po zaposlenom

predstavlja iznos poslovnog prihoda u kunama po jednom zaposleniku i jedan je od ključnih indikato...