E-škola

Tema:

Financijski izvještaji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,00 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji II

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 2,50 h

Pristup: Nije odobren

Tema:

Financijski pokazatelji

Autor: El koncept d.o.o.

Trajanje: 1,50 h

Pristup: Nije odobren

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Bilanca

je izvještaj o financijskom položaju poduzeća koji sistematizirano prikazuje imovinu, obveze te ka...

EBIT

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) je dobit prije kamata i poreza, odnosno razlika...

Kratkotrajna imovina

predstavlja najlikvidniji dio imovine poduzeća za koji se očekuje da će se pretvoriti u novac u ro...

Novčani tok iz financijskih aktivnosti

vezan je uz aktivnosti financiranja poslovanja koje za posljedicu imaju promjene veličine i sastav...

Rezerviranja

su dio pasive i predstavljaju vjerojatne buduće odljeve resursa s ekonomskim koristima proizašle i...