Leksikon

Bil - FakFin - KraNet - PokPok - TekUdi - Uvo

B

Bilanca

je izvještaj o financijskom položaju poduzeća koji sistematizirano prikazuje imovinu, obveze te kapital i rezerve (vlasničku glavnicu) poduzeća na određen dan. Ona se sastoji od aktive koju čini imovina poduzeća i pasive koja sadržava obveze te kapital i rezerve. Dok aktiva predstavlja imovinu poduzeća, pasiva predstavlja izvore financiranja te imovine. Ti izvori mogu biti vlastiti (kapital i rezerve) ili tuđi (obveze, krediti i dr.). Iz ovog odnosa proizlazi nužnost ravnoteže aktive i pasive u bilanci što možemo izraziti formulom: imovina = obveze + kapital i rezerve.

Bilješke uz financijske izvještaje

čine sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja. One pružaju dodatne informacije i objašnjenja vezana uz razradu i prezentiranje podataka iz bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjeni kapitala.

Broj zaposlenih

pokazuje prosječan broj stalno zaposlenih djelatnika u poduzeću tijekom razdoblja.

Brzi odnos

određuje se kao odnos sume novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i kratkotrajnih potraživanja poduzeća s jedne strane, te kratkoročnih obveza s druge strane. U ovom se pokazatelju razmatra novac i brzo unovčiva imovina koja služi za pokriće kratkoročnih obveza te je poželjno da on bude što viši.

D

Dani konverzije u novac

izražavaju broj dana potreban poduzeću da pretvori svoje proizvode/usluge u novac, tj. broj dana trajanja vezivanja operativnog radnog kapitala promatranog u užem smislu. Oni se izračunavaju kao zbroj prosječnih dana vezivanja zaliha i dana naplate potraživanja, čime se mjeri vrijeme od nabave zalihe do unovčavanja potraživanja za prodane proizvode. Od prosječnih dana vezivanja zaliha i dana naplate potraživanja oduzimaju se prosječni dani plaćanja dobavljačima te se na taj način zatvara ciklus financiranja operativnog radnog kapitala. Za poduzeća je povoljnija niža vrijednost ovog pokazatelja zato što ona ukazuje na efikasnije upravljanje operativnim radnim kapitalom.

Dani naplate potraživanja

predstavljaju prosječan broj dana potreban za naplatu prihoda od prodaje proizvoda/usluga društva. Budući da je novac od izuzetne važnosti za upravljanje poduzećem, preferira se uglavnom niža vrijednost ovog pokazatelja, tj. brže unovčavanje potraživanja.

Dani plaćanja dobavljačima

prikazuju koliko je dana prosječno potrebno poduzeću da podmiri obveze prema dobavljačima. Manji broj dana plaćanja indicira brže podmirivanje obveza prema dobavljačima, što u većem broju slučajeva ukazuje na poduzeća koja redovitije plaćaju svoje obveze, u odnosu na poduzeća s većom vrijednošću ovog pokazatelja.

Dani vezivanja zaliha

pokazuju koliko je dana potrebno da se proda prosječna vrijednost ukupnih zaliha, tj. da se zalihe pretvore u prihode. Niža vrijednost ovog indikatora ukazuje na bržu prodaju zaliha, odnosno na efikasnije upravljanje zalihama.

Dobit/gubitak prije oporezivanja

predstavlja razliku ukupnih prihoda i rashoda. U slučaju kada su prihodi veći od rashoda, poduzeće je ostvarilo dobit. U suprotnom, kada su prihodi manji od rashoda, poduzeće je ostvarilo gubitak.

Dugoročne obveze

jesu one koje dospijevaju na naplatu u roku duljem od godine dana.

Dugotrajna imovina

je dio imovine koji će u upotrebi biti dulje od jedne godine, odnosno jednog poslovnog cikusa i koji nije namijenjen prodaji, već korištenju u poslovnom procesu. Ona svoju vrijednost postupno prenosi na nove učinke.

DuPont sustav

prikazuje povrat na vlasnički kapital kao umnožak neto marže (neto rezultat poslovanja/prihod), koeficijenta obrtaja ukupne imovine (prihod/ukupna imovina) i pokazatelja zaduženosti izračunatog kao omjer ukupne imovine i vlasničkog kapitala i rezervi. Na ovaj se način mogu jasnije vidjeti komponente koje utječu na rast/pad pokazatelja ROE.

E

EBIT

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) je dobit prije kamata i poreza, odnosno razlika između poslovnih prihoda i rashoda. Dobit prije kamata i poreza može se izračunati i kao dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) umanjena za trošak amortizacije.

EBIT marža

(akr. od engl. earnings before interest and taxes) prikazuje koliki postotak rezultata na EBIT razini (dobit prije kamata i poreza) ostaje poduzeću po svakoj jedinici (euru) poslovnih prihoda nakon podmirenja redovitih troškova/rashoda poslovanja. Veća je vrijednost EBIT marže povoljnija jer takvim poduzećima ostaje veći dio prihoda nakon pokrića poslovnih troškova nego poduzećima koja ostvaruju niže vrijednosti ovog pokazatelja.

EBITDA

(akr. od engl. earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) je dobit prije kamata, poreza i amortizacije, odnosno razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda društva koji ne uključuju trošak amortizacije.

EBITDA marža

(akr. od engl. earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) pokazuje postotak rezultata na EBITDA razini (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) u odnosu na poslovni prihod društva, odnosno dio prihoda koji preostaje društvu nakon podmirenja redovitih troškova/rashoda poslovanja (npr. materijalni troškovi, troškovi plaća, itd.). Načelno, viša je vrijednost ovog pokazatelja povoljna za društvo jer takva poduzeća imaju bolju troškovnu strukturu, odnosno zadržavaju veći dio prihoda nakon pokrića poslovnih rashoda poslovanja.

Ekonomičnost financijskih aktivnosti

stavlja u omjer ostvarene financijske prihode (npr. prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi, itd.) i financijske rashode (troškovi kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda) u određenom razdoblju (godini), tj. pokazuje koliko se eura financijskih prihoda ostvaruje na svaki euro financijskih rashoda. U slučaju kada je ekonomičnost financijskih aktivnosti veća od jedan, poduzeće ostvaruje više financijskih prihoda od financijskih rashoda.

Ekonomičnost poslovnih aktivnosti

pokazuje odnos prihoda iz poslovnih aktivnosti (prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi) i poslovnih rashoda (npr. materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, itd.). Viša je vrijednost ovog pokazatelja bolja jer tada poduzeće stvara više prihoda na svaki euro rashoda.

Ekonomičnost ukupnog (neprekinutog) poslovanja

promatra odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovanja. U slučaju kada je vrijednost ovog pokazatelja veća od jedan, poduzeće je ostvarilo neto dobit.

F

Faktor zaduženosti

izračunava se kao omjer prosječnih ukupnih obveza te zbroja neto dobiti/gubitka i amortizacije. S gledišta kreditnog rizika, dobro je za poduzeće da ovaj pokazatelj ima čim manju vrijednost.