Leksikon

Bil - FakFin - KraNet - PokPok - TekUdi - Uvo

N

Neto dobit/gubitak

predstavlja razliku dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit.

Neto dobit/gubitak po zaposlenom

prikazuje koliko se jedinica neto dobiti/gubitka ostvari po jednom zaposleniku.

Neto marža

utvrđuje se kao omjer neto dobiti/gubitka i poslovnih prihoda te se uobičajeno prikazuje u obliku postotka. Više su vrijednosti ovog pokazatelja bolje jer to znači da vlasnicima društva ostaje veći dio prihoda.

Novčani tok iz financijskih aktivnosti

vezan je uz aktivnosti financiranja poslovanja koje za posljedicu imaju promjene veličine i sastava vlasničke glavnice ili kamatonosnih obveza. U ovu se skupinu ubrajaju novčani primici od izdavanja dionica ili obveznica, primici od kredita ili zajmova drugih subjekata, kupnja vlastitih dionica, otplate glavnice za primljene kredite i zajmove. Ovdje najčešće ne spadaju kamate koje poduzeće plaća, već kamate ulaze u novčane tokove iz poslovnih aktivnosti.

Novčani tok iz investicijskih aktivnosti

obuhvaća aktivnosti vezane za kupnju i prodaju dugotrajne imovine (imovine koja će u upotrebi biti dulje od jedne godine). Primjeri ovih aktivnosti su isplate za stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme, isplate za stjecanje financijske imovine poput obveznica ili dionica drugih poduzeća, isplate za stjecanje nematerijalne imovine poput patenata, novčani primici od prodaje nekretnina, postrojenja, nematerijalne i financijske imovine i dr.

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

predstavlja glavne djelatnosti poduzeća koje stvaraju većinu njegovih prihoda ili imaju utjecaj na dobit ili gubitak, osim financijskih i investicijskih aktivnosti. U ovu se skupinu ubrajaju plaćanja dobavljačima, naplata prodane robe i usluga od kupaca, isplate zaposlenicima, plaćanje poreza na dobit i dr. U novčane tokove iz poslovnih aktivnosti također najčešće ulazi i plaćanje kamate na kredit ili pozajmicu, ali ne i povrat glavnice koji spada u novčani tok iz financijskih aktivnosti.

Novčano pokriće poslovnih rashoda

izračunava se kao omjer novčanih sredstava i poslovnih rashoda koji ne uključuju nenovčane troškove - amortizaciju, vrijednosna usklađenja i rezerviranja. Sa stajališta kreditnog rizika poželjno je da ovaj pokazatelj bude što viši.

O

Obveze

prikazuju dio imovine koji pripada vjerovnicima društva. One predstavljaju sadašnje obveze poduzeća proizašle iz prošlih događaja i od kojih se očekuje odljev resursa s ekonomskim koristima. Obveze se u bilanci najčešće dijele na dugoročne i kratkoročne na temelju njihovog roka dospijeća.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

su dio pasive poduzeća. Odgođeno plaćanje troškova odnosi se na troškove tekućeg razdoblja koji nisu fakturirani ili za koje nedostaje dokumentacija potrebna za njihovu evidenciju. Prihodi budućeg razdoblja su prihodi naplaćeni ili obračunati u tekućem razdoblju, a koji se odnose na iduće obračunsko razdoblje.

P

Pokazatelj trenutne likvidnosti

izračunava se kao omjer novčanih sredstava i kratkoročnih obveza. On predstavlja sposobnost društva da trenutačno podmiri svoje obveze te je iz perspektive kreditnog rizika poželjno da bude što viši.

Pokazatelji aktivnosti

grupa su financijskih indikatora koji mjere sposobnost poduzeća da efikasno pretvori svoje resurse u prihod ili novac, odnosno vrijeme potrebno da poduzeće plati svoje obveze.

Pokazatelji ekonomičnosti

skupina su indikatora koja promatra odnos između prihoda i rashoda ostvarenih na određenim razinama poslovanja, tj. sagledavaju koliko se prihoda generira po jedinici pripadajućeg rashoda. Ovi su pokazatelji jedna od metrika promatranja efikasnosti poslovanja, a veće su vrijednosti ove skupine indikatora povoljnije.

Pokazatelji likvidnosti

daju prikaz sposobnosti poduzeća za podmirivanje kratkoročnih obveza. Sa stajališta kreditnog rizika poduzeća povoljnije je da indikatori likvidnosti imaju veće vrijednosti, dok isto ne mora biti optimalno sa stajališta povrata, tj. profitabilnosti.

Pokazatelji poslovanja s inozemstvom

daju uvid u razmjenu roba i usluga poduzeća s inozemstvom (izvoz i uvoz).

Pokazatelji profitabilnosti

objedinjuju indikatore koji mjere profitne marže društva (npr. EBIT marža) i pokazatelje povrata (npr. ROA).

Pokazatelji ulaganja

(investiranja) grupa su indikatora koja predstavlja investicijsku politiku poduzeća, tj. intenzitet ulaganja društva te stupanj otpisanosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Ove je pokazatelje potrebno analizirati zajedno s pokazateljima povrata kako bi se ustanovio povrat koji društvo ostvaruje na svoju imovinu i investicije.

Pokazatelji zaduženosti

daju informaciju o sposobnosti poduzeća da podmiri svoje obveze, odnosno o načinu financiranja imovine društva.

Pokazatelji zaposlenih, produktivnosti i prosječnih plaća

prikazuju informacije o broju zaposlenih, poslovnom prihodu i rezultatu koji se ostvaruje po jednom zaposleniku, prosječnim neto i bruto plaćama te udjelu troškova osoblja u poslovnim prihodima.

Pokriće kamate iz EBIT-a

mjeri odnos dobiti prije kamata i poreza (EBIT) i troškova kamata te pokazuje razinu pokrića troškova kamata iz operativne dobiti (EBIT). Veće vrijednosti ovog pokazatelja smatraju se boljima.

Pokriće kamate iz EBITDA

izračunava se kao omjer dobiti prije poreza, kamata i amortizacije (EBITDA) i troškova kamata. U slučaju kada je vrijednost ovog indikatora veća, manji su zaduženost i rizik poslovanja s promatranim poduzećem.