Bilanca 2016. 2017. % prom. 17./16. 2018. % prom. 18./17. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 7.821.406 7.964.728 2 8.240.159 3 7.816.990 - 5 8.060.666 3
I. Nematerijalna imovina 42.950 200.903 368 698.535 248 673.745 - 4 1.581.588 135
II. Materijalna imovina 7.689.702 7.675.071 0 7.452.870 - 3 7.136.442 - 4 6.472.272 - 9
1 Zemljišta 325.500 325.500 0 325.500 0 325.500 0 325.500 0
2 Građevinski objekti 1.188.075 1.122.975 - 5 1.090.425 - 3 1.057.875 - 3 1.057.875 0
3 Postrojenja i oprema 5.825.711 6.117.099 5 5.984.094 - 2 5.495.176 - 8 4.910.982 - 11
4 Ostala materijalna imovina 350.416 109.497 - 69 52.851 - 52 257.891 388 177.915 - 31
III. Financijska imovina 88.754 88.754 0 88.754 0 6.803 - 92 6.806 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 88.754 88.754 0 88.754 0 6.803 - 92 6.806 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 3.105.225 4.463.261 44 5.921.504 33 5.529.468 - 7 7.729.138 40
I. Zalihe 305.587 327.907 7 558.761 70 376.919 - 33 191.544 - 49
1 Sirovine i materijal 305.587 327.907 7 558.761 70 376.919 - 33 191.544 - 49
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 1.519.505 1.878.816 24 2.021.903 8 2.118.722 5 2.703.827 28
1 Potraživanja od kupaca 1.489.418 1.658.927 11 1.806.971 9 1.871.313 4 1.135.322 - 39
2 Ostala potraživanja 30.087 219.889 631 214.932 - 2 247.409 15 1.568.505 534
III. Financijska imovina 868.259 918.375 6 2.977.033 224 2.589.881 - 13 866.650 - 67
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 868.259 918.375 6 2.977.033 224 2.589.881 - 13 866.650 - 67
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 411.874 1.338.163 225 363.807 - 73 443.946 22 3.967.117 794
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 545.184 1.075.604 97 613.475 - 43 893.797 46 0 - 100
E) UKUPNO AKTIVA 11.471.815 13.503.593 18 14.775.138 9 14.240.255 - 4 15.789.804 11
A) KAPITAL I REZERVE 3.207.061 3.776.748 18 4.158.768 10 4.277.230 3 4.448.238 4
1 Temeljni kapital 269.355 269.355 0 269.355 0 269.355 0 269.355 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 2.271.658 2.937.706 29 3.507.393 19 3.889.414 11 4.007.875 3
5 Dobit/gubitak poslovne godine 666.048 569.687 - 14 382.020 - 33 118.461 - 69 171.008 44
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 4.106.947 3.833.874 - 7 5.865.682 53 5.118.966 - 13 6.971.980 36
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 4.106.947 3.833.874 - 7 5.865.682 53 5.118.966 - 13 6.971.980 36
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 4.157.807 5.876.793 41 4.750.688 - 19 4.844.059 2 4.369.586 - 10
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 1.300.000 2.440.000 88 1.475.113 - 40 1.252.896 - 15 0 - 100
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 2.220.323 2.530.131 14 2.220.903 - 12 2.547.123 15 3.339.147 31
3 Obveze prema zaposlenicima 364.290 489.493 34 596.563 22 657.935 10 697.039 6
4 Ostale kratkoročne obveze 273.194 417.169 53 458.109 10 386.105 - 16 333.400 - 14
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 16.178 n.s. 0 - 100 0 n.s. 0 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 11.471.815 13.503.593 18 14.775.138 9 14.240.255 - 4 15.789.804 11