Bilanca 2017. 2018. % prom. 18./17. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.060.035 1.110.897 5 1.050.306 - 5 1.069.494 2 984.954 - 8
I. Nematerijalna imovina 26.738 94.173 252 90.526 - 4 209.846 132 158.113 - 25
II. Materijalna imovina 1.021.484 1.004.758 - 2 958.867 - 5 858.745 - 10 825.936 - 4
1 Zemljišta 43.321 43.882 1 43.735 0 43.188 - 1 43.301 0
2 Građevinski objekti 149.458 147.006 - 2 142.138 - 3 140.359 - 1 136.398 - 3
3 Postrojenja i oprema 814.132 806.745 - 1 738.343 - 8 651.592 - 12 629.717 - 3
4 Ostala materijalna imovina 14.573 7.125 - 51 34.651 386 23.606 - 32 16.520 - 30
III. Financijska imovina 11.812 11.965 1 914 - 92 903 - 1 905 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 11.812 11.965 1 914 - 92 903 - 1 905 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 594.021 798.307 34 742.950 - 7 1.025.507 38 749.015 - 27
I. Zalihe 43.642 75.329 73 50.644 - 33 25.414 - 50 24.636 - 3
1 Sirovine i materijal 43.642 75.329 73 50.644 - 33 25.414 - 50 24.636 - 3
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 250.054 272.583 9 284.676 4 358.745 26 126.455 - 65
1 Potraživanja od kupaca 220.788 243.607 10 251.433 3 150.635 - 40 90.373 - 40
2 Ostala potraživanja 29.265 28.976 - 1 33.242 15 208.110 526 36.082 - 83
III. Financijska imovina 122.228 401.349 228 347.982 - 13 114.988 - 67 125.645 9
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 122.228 401.349 228 347.982 - 13 114.988 - 67 125.645 9
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 178.098 49.047 - 72 59.649 22 526.359 782 472.280 - 10
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 143.153 82.706 - 42 120.092 45 0 - 100 952 n.s.
E) UKUPNO AKTIVA 1.797.209 1.991.909 11 1.913.349 - 4 2.095.000 9 1.734.920 - 17
A) KAPITAL I REZERVE 502.652 560.664 12 574.697 3 590.195 3 665.939 13
1 Temeljni kapital 35.849 36.313 1 36.191 0 35.738 - 1 35.832 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost. 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 390.983 472.849 21 522.589 11 531.767 2 400.174 - 25
5 Dobit/gubitak poslovne godine 75.820 51.502 - 32 15.917 - 69 22.689 43 229.933 913
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 510.255 790.782 55 687.795 - 13 925.046 34 721.682 - 22
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 510.255 790.782 55 687.795 - 13 925.046 34 721.682 - 22
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 782.149 640.464 - 18 650.857 2 579.759 - 11 347.299 - 40
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 324.742 198.867 - 39 168.342 - 15 0 - 100 0 n.s.
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 336.738 299.411 - 11 342.237 14 443.040 29 114.710 - 74
3 Obveze prema zaposlenicima 65.147 80.426 23 88.401 10 92.484 5 94.915 3
4 Ostale kratkoročne obveze 55.521 61.760 11 51.878 - 16 44.236 - 15 137.673 211
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 2.153 0 - 100 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 1.797.209 1.991.909 11 1.913.349 - 4 2.095.000 9 1.734.920 - 17