Bilanca 2013. 2014. % prom. 14./13. 2015. % prom. 15./14. 2016. % prom. 16./15. 2017. % prom. 17./16.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 561.440 3.018.024 438 6.890.372 128 7.821.406 14 7.964.728 2
I. Nematerijalna imovina 0 0 n.s. 14.927 n.s. 42.950 188 200.903 368
II. Materijalna imovina 561.440 2.518.590 349 6.786.691 169 7.689.702 13 7.675.071 0
1 Zemljišta 0 0 n.s. 325.500 n.s. 325.500 0 325.500 0
2 Građevinski objekti 0 0 n.s. 1.253.175 n.s. 1.188.075 - 5 1.122.975 - 5
3 Postrojenja i oprema 0 2.518.590 n.s. 5.128.978 104 5.825.711 14 6.117.099 5
4 Ostala materijalna imovina 561.440 0 - 100 79.038 n.s. 350.416 343 109.497 - 69
III. Financijska imovina 0 499.434 n.s. 88.754 - 82 88.754 0 88.754 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 0 499.434 n.s. 88.754 - 82 88.754 0 88.754 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.444.858 2.897.958 19 1.643.405 - 43 3.105.225 89 4.463.261 44
I. Zalihe 67.510 74.994 11 0 - 100 305.587 n.s. 327.907 7
1 Sirovine i materijal 67.510 74.994 11 0 - 100 305.587 n.s. 327.907 7
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 1.078.281 1.301.995 21 1.458.068 12 1.519.505 4 1.878.816 24
1 Potraživanja od kupaca 1.055.687 1.301.995 23 1.278.790 - 2 1.489.418 16 1.658.927 11
2 Ostala potraživanja 22.594 0 - 100 179.278 n.s. 30.087 - 83 219.889 631
III. Financijska imovina 1.233.974 1.166.588 - 5 0 - 100 868.259 n.s. 918.375 6
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 1.233.974 1.166.588 - 5 0 - 100 868.259 n.s. 918.375 6
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 65.093 354.381 444 185.337 - 48 411.874 122 1.338.163 225
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 0 0 n.s. 47.633 n.s. 545.184 1.045 1.075.604 97
E) UKUPNO AKTIVA 3.006.298 5.915.982 97 8.581.410 45 11.471.815 34 13.503.593 18
A) KAPITAL I REZERVE 1.471.395 2.076.425 41 2.541.012 22 3.207.061 26 3.776.748 18
1 Temeljni kapital 269.355 269.355 0 269.355 0 269.355 0 269.355 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 600.331 1.202.040 100 1.797.171 50 2.271.658 26 2.937.706 29
5 Dobit/gubitak poslovne godine 601.709 605.030 1 474.486 - 22 666.048 40 569.687 - 14
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 282.513 2.191.621 676 4.089.231 87 4.106.947 0 3.833.874 - 7
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 282.513 2.191.621 676 4.089.231 87 4.106.947 0 3.833.874 - 7
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 1.252.390 1.647.936 32 1.947.349 18 4.157.807 114 5.876.793 41
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 481.534 198.000 - 59 748.002 278 1.300.000 74 2.440.000 88
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 574.120 1.038.399 81 710.254 - 32 2.220.323 213 2.530.131 14
3 Obveze prema zaposlenicima 97.550 176.480 81 242.646 37 364.290 50 489.493 34
4 Ostale kratkoročne obveze 99.186 235.057 137 246.447 5 273.194 11 417.169 53
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0 n.s. 3.818 n.s. 0 - 100 16.178 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 3.006.298 5.915.982 97 8.581.410 45 11.471.815 34 13.503.593 18