Bilanca 2014. 2015. % prom. 15./14. 2016. % prom. 16./15. 2017. % prom. 17./16. 2018. % prom. 18./17.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 3.018.024 6.890.372 128 7.821.406 14 7.964.728 2 8.240.159 3
I. Nematerijalna imovina 0 14.927 n.s. 42.950 188 200.903 368 698.535 248
II. Materijalna imovina 2.518.590 6.786.691 169 7.689.702 13 7.675.071 0 7.452.870 - 3
1 Zemljišta 0 325.500 n.s. 325.500 0 325.500 0 325.500 0
2 Građevinski objekti 0 1.253.175 n.s. 1.188.075 - 5 1.122.975 - 5 1.090.425 - 3
3 Postrojenja i oprema 2.518.590 5.128.978 104 5.825.711 14 6.117.099 5 5.984.094 - 2
4 Ostala materijalna imovina 0 79.038 n.s. 350.416 343 109.497 - 69 52.851 - 52
III. Financijska imovina 499.434 88.754 - 82 88.754 0 88.754 0 88.754 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 499.434 88.754 - 82 88.754 0 88.754 0 88.754 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.897.958 1.643.405 - 43 3.105.225 89 4.463.261 44 5.921.504 33
I. Zalihe 74.994 0 - 100 305.587 n.s. 327.907 7 558.761 70
1 Sirovine i materijal 74.994 0 - 100 305.587 n.s. 327.907 7 558.761 70
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 1.301.995 1.458.068 12 1.519.505 4 1.878.816 24 2.021.903 8
1 Potraživanja od kupaca 1.301.995 1.278.790 - 2 1.489.418 16 1.658.927 11 1.806.971 9
2 Ostala potraživanja 0 179.278 n.s. 30.087 - 83 219.889 631 214.932 - 2
III. Financijska imovina 1.166.588 0 - 100 868.259 n.s. 918.375 6 2.977.033 224
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 1.166.588 0 - 100 868.259 n.s. 918.375 6 2.977.033 224
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 354.381 185.337 - 48 411.874 122 1.338.163 225 363.807 - 73
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 0 47.633 n.s. 545.184 1.045 1.075.604 97 613.475 - 43
E) UKUPNO AKTIVA 5.915.982 8.581.410 45 11.471.815 34 13.503.593 18 14.775.138 9
A) KAPITAL I REZERVE 2.076.425 2.541.012 22 3.207.061 26 3.776.748 18 4.158.768 10
1 Temeljni kapital 269.355 269.355 0 269.355 0 269.355 0 269.355 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 1.202.040 1.797.171 50 2.271.658 26 2.937.706 29 3.507.393 19
5 Dobit/gubitak poslovne godine 605.030 474.486 - 22 666.048 40 569.687 - 14 382.020 - 33
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 2.191.621 4.089.231 87 4.106.947 0 3.833.874 - 7 5.865.682 53
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 2.191.621 4.089.231 87 4.106.947 0 3.833.874 - 7 5.865.682 53
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 1.647.936 1.947.349 18 4.157.807 114 5.876.793 41 4.750.688 - 19
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 198.000 748.002 278 1.300.000 74 2.440.000 88 1.475.113 - 40
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 1.038.399 710.254 - 32 2.220.323 213 2.530.131 14 2.220.903 - 12
3 Obveze prema zaposlenicima 176.480 242.646 37 364.290 50 489.493 34 596.563 22
4 Ostale kratkoročne obveze 235.057 246.447 5 273.194 11 417.169 53 458.109 10
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 3.818 n.s. 0 - 100 16.178 n.s. 0 - 100
F) UKUPNO PASIVA 5.915.982 8.581.410 45 11.471.815 34 13.503.593 18 14.775.138 9