Bilanca 2017. 2018. % prom. 18./17. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 7.964.728 8.240.159 3 7.816.990 - 5 8.060.666 3 7.404.069 - 8
I. Nematerijalna imovina 200.903 698.535 248 673.745 - 4 1.581.588 135 1.188.564 - 25
II. Materijalna imovina 7.675.071 7.452.870 - 3 7.136.442 - 4 6.472.272 - 9 6.208.702 - 4
1 Zemljišta 325.500 325.500 0 325.500 0 325.500 0 325.500 0
2 Građevinski objekti 1.122.975 1.090.425 - 3 1.057.875 - 3 1.057.875 0 1.025.325 - 3
3 Postrojenja i oprema 6.117.099 5.984.094 - 2 5.495.176 - 8 4.910.982 - 11 4.733.695 - 4
4 Ostala materijalna imovina 109.497 52.851 - 52 257.891 388 177.915 - 31 124.182 - 30
III. Financijska imovina 88.754 88.754 0 6.803 - 92 6.806 0 6.803 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 88.754 88.754 0 6.803 - 92 6.806 0 6.803 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 4.463.261 5.921.504 33 5.529.468 - 7 7.729.138 40 5.630.476 - 27
I. Zalihe 327.907 558.761 70 376.919 - 33 191.544 - 49 185.192 - 3
1 Sirovine i materijal 327.907 558.761 70 376.919 - 33 191.544 - 49 185.192 - 3
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 1.878.816 2.021.903 8 2.118.722 5 2.703.827 28 950.582 - 65
1 Potraživanja od kupaca 1.658.927 1.806.971 9 1.871.313 4 1.135.322 - 39 679.346 - 40
2 Ostala potraživanja 219.889 214.932 - 2 247.409 15 1.568.505 534 271.236 - 83
III. Financijska imovina 918.375 2.977.033 224 2.589.881 - 13 866.650 - 67 944.494 9
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 918.375 2.977.033 224 2.589.881 - 13 866.650 - 67 944.494 9
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 1.338.163 363.807 - 73 443.946 22 3.967.117 794 3.550.208 - 11
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.075.604 613.475 - 43 893.797 46 0 - 100 7.153 n.s.
E) UKUPNO AKTIVA 13.503.593 14.775.138 9 14.240.255 - 4 15.789.804 11 13.041.698 - 17
A) KAPITAL I REZERVE 3.776.748 4.158.768 10 4.277.230 3 4.448.238 4 5.005.981 13
1 Temeljni kapital 269.355 269.355 0 269.355 0 269.355 0 269.355 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost. 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 2.937.706 3.507.393 19 3.889.414 11 4.007.875 3 3.008.177 - 25
5 Dobit/gubitak poslovne godine 569.687 382.020 - 33 118.461 - 69 171.008 44 1.728.449 911
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 3.833.874 5.865.682 53 5.118.966 - 13 6.971.980 36 5.425.010 - 22
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 3.833.874 5.865.682 53 5.118.966 - 13 6.971.980 36 5.425.010 - 22
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 5.876.793 4.750.688 - 19 4.844.059 2 4.369.586 - 10 2.610.707 - 40
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 2.440.000 1.475.113 - 40 1.252.896 - 15 0 - 100 0 n.s.
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 2.530.131 2.220.903 - 12 2.547.123 15 3.339.147 31 862.297 - 74
3 Obveze prema zaposlenicima 489.493 596.563 22 657.935 10 697.039 6 713.496 2
4 Ostale kratkoročne obveze 417.169 458.109 10 386.105 - 16 333.400 - 14 1.034.914 210
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 16.178 0 - 100 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 13.503.593 14.775.138 9 14.240.255 - 4 15.789.804 11 13.041.698 - 17