^

Uvjeti korištenja Fininfo portala

1. Opći dio

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) portala www.fininfo.hr (u daljnjem tekstu: „Portal“) uređuju odnose između Korisnika portala (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“) i vlasnika portala, trgovačkog društva EL KONCEPT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Julija Knifer 2 (u daljnjem tekstu: „EL KONCEPT“ ili „Mi“).

Svako korištenje Portala i svih njegovih dijelova, uključujući Inozemne bonitetne izvještaje i Inozemne poslovne informacije, podložno je niže navedenim uvjetima. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, dužni ste odmah prestati sa svakom uporabom ovog Portala.

2. Definicije

U smislu ovih Uvjeta, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  1. Korisnik: neregistrirani korisnik, registrirani korisnik, pretplatnik, pretplatnik inozemnih bonitetnih izvještaja;
  2. Neregistrirani korisnik: korisnik kojemu je omogućen besplatan uvid u besplatnu i/ili probnu verziju Portala;
  3. Registrirani korisnik: korisnik kojemu su dodijeljeni pristupni podaci;
  4. Pretplatnik: registrirani korisnik kojemu je temeljem ugovora omogućen pristup Portalu u određenom broju pretplata („licenci“) na određeno vremensko razdoblje, što uključuje i pretplatnike na Inozemne poslovne informacije;
  5. Pretplatnik Inozemnih bonitetnih izvještaja: korisnik kojemu je temeljem ugovora omogućen pristup Portalu za određeni broj CofaceSelectPremium i/ili Coface Full report CEE proizvoda i pretplata („licenci“), na određeno vremensko razdoblje;
  6. Inozemni bonitetni izvještaj: pretplata na određeno vremensko razdoblje na proizvod CofaceSelectPremium i/ili Coface Full report CEE u vlasništvu društva Coface Adriatic d.o.o.;
  7. Inozemne poslovne informacije: pretplata na određeno vremensko razdoblje na inozemne poslovne informacije (npr. za Sloveniju i druge države) koje EL KONCEPT preuzima od svojih partnera u pojedinim državama
  8. Pristupni podaci: korisničko ime i lozinka;
  9. Sadržaji na Portalu: svi podaci i sve informacije dostupni putem Portala, što uključuje, ali nije ograničeno na, podatke, informacije, procjene i prognoze, tekstove, grafike, video prikaze s ili bez zvuka, naslove;

3. Zaštićeni sadržaji

EL KONCEPT je nositelj prava na Portalu i sadržajima na njemu, što uključuje i pravo na bazama podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnici su ovlašteni upotrebljavati Portal, sadržaje objavljene na njemu i baze podataka samo i isključivo sukladno ovlaštenjima koja su stekli temeljem ugovora ili sukladno ovim Uvjetima (dio 5.)

EL KONCEPT je nositelj prava u pogledu dizajna Portala i njegovih karakterističnih dijelova. Navedeni sadržaji uživaju zaštitu po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima, te se ne smiju kopirati ili na drugi način koristiti bez naše pisane suglasnosti.

Pojam FININFO, kao i odgovarajući logotip, registrirani su kao žig u Republici Hrvatskoj te uživaju zaštitu temeljem Zakona o žigu. Njihovo korištenje dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost EL KONCEPTA.

4. Ograničenje naše odgovornosti

Sve informacije i druge sadržaje koji su dostupni putem Portala prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri, pri čemu ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali njihovu točnost, potpunost i pouzdanost. Međutim, EL KONCEPT ne jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih sadržaja na Portal.

EL KONCEPT ulaže sve razumne napore kako bi osigurao uredno funkcioniranje Portala, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje Portala.

Nadalje, određeni sadržaji koji se nude putem Portala predstavljaju našu subjektivnu procjenu odnosno mišljenje, koji se generiraju u pravilu automatski, obradom informacija koje prikupljamo iz različitih izvora. Navedene procjene odnosno mišljenja dajemo u dobroj vjeri, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu ispravnost.

Portal sadrži i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. U svakom slučaju, ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost, cjelovitost i/ili pravnu ispravnost tih sadržaja.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Portala, što uključuje, ali se ne ograničava i na korištenje Inozemnog bonitetnog izvještaja i/ili Inozemnih poslovnih informacija, kao što ne prihvaćaju i neće odgovarati niti za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja, odnosno nastane na bilo koji način u vezi s bilo kojim dijelom ili cjelinom sadržaja i informacija trećih osoba, uključujući i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja.

Suglasni ste i prihvaćate da EL KONCEPT neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica Vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja Portala i sadržaja koji se nude putem njega, što uključuje, ali se ne ograničava na korištenje ili nemogućnost korištenja, odnosno na bilo koji način na dio ili cjelinu sadržaja i informacija trećih osoba, uključujući i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja.

5. Prava i obveze Korisnika

Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Portala ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Portalu.

Korisnik potvrđuje da samostalno daje nalog za pretragu i uvid u osobne podatke na Portalu te da za navedeno ima legitimnu osnovu i/ili privolu vlasnika osobnih podataka.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima Portala te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korištenje Portala.

Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je EL KONCEPT na Portalu ugradio sigurnosni i zaštitni sustav čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotreba Portala, odnosno upotreba Portala u skladu s politikom fer upotrebe podataka, materijala i informacija sadržanih na Portalu.

Korisnik prihvaća da su podaci sadržani na Portalu dostupni isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem EL KONCEPT učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura prijave, odnosno registracije (ulaska na Portal) i pretraživanja Portala (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva EL KONCEPTA, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Korisnik snosi materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezan nadoknaditi EL KONCEPTU svu nastalu štetu.

Korisnik prihvaća da je zabranjeno korištenje Portala koje nije isključivo za osobne (vlastite) svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog.

Za Korisnika Portala za kojeg se utvrdi da je podatke na Portalu prikupljao radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, EL KONCEPT zadržava pravo trajne deaktivacije korisničkog računa i/ili zaporke. U navedenim slučajevima EL KONCEPT nije dužan vratiti iznos uplaćene pretplate Pretplatniku za kojeg se utvrdilo isto.

Neregistrirani i Registrirani korisnik ima pravo i obvezu koristiti se besplatnom i/ili probnom verzijom Portala bez plaćanja naknade samo i isključivo radi ispitivanja mogućnosti koje nudi Portal, a u svrhu donošenja odluke o registraciji i/ili sklapanju ugovora o pretplati na Portal. Neregistrirani i registrirani korisnik nisu ovlašteni koristiti sadržaje portala u bilo koju drugu svrhu osim prethodno navedene. U slučaju postupanja suprotno prethodnim odredbama, koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje sadržaja Portala u komercijalne i/ili poslovne svrhe, Neregistrirani i Registrirani korisnik pristaju platiti naknadu u visini cijene jednogodišnje pretplate na exclusive paket Portala.

Registrirani korisnik obvezuje se da će kod svake prijave na Portal koristiti vlastite pristupne podatke.

Registrirani korisnik dužan je čuvati pristupne podatke kao poslovnu tajnu. Registrirani korisnik nadalje se obvezuje da će pristupne podatke koristiti samo jedna ovlaštena osoba, te da ih neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje. Ako sazna ili posumnja da njegove pristupne podatke koristi neovlaštena osoba, Registrirani korisnik obvezan je odmah obavijestiti nas o tome te pristupne podatke zamijeniti novima.

Registrirani korisnik se prilikom svake pojedinačne uporabe Portala jednoznačno identificira, čime mu je omogućena i izmjena podataka. Registrirani korisnik odgovara za svaku pojedinačnu izmjenu u bazi podataka koje je učinio korištenjem usluga Portala.

Ako se utvrdi ili posumnja da Registrirani korisnik zloupotrebljava svoje pravo pristupa Portalu, EL KONCEPT ima pravo privremeno ili trajno ograničiti mu korištenje usluge pristupa. U tom slučaju Registrirani korisnik odgovara i za svu štetu koju pretrpi EL KONCEPT.

Pretplatnici su ovlašteni kopirati i na drugi način koristiti dokumente i informacije objavljene na Portalu, odnosno kojima se pristupa putem Portala, samo za vlastitu upotrebu, uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava, te uz prethodno podmirenje svih obveza prema nama te u broju pretplata („licenci“) za koje su stekli pravo korištenja. S obzirom na navedeno, predmetni sadržaj ne smije se dalje kopirati, reproducirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati, odnosno stavljati trećima na raspolaganje na bilo koji način bez našeg izričitog pisanog pristanka. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez našeg prethodnog pisanog odobrenja smatrat će se povredom ovih Uvjeta.

Pretplatnik ne može otkazati naručenu pretplatu prije isteka njenog važenja.

Pretplatnik Inozemnog bonitetnog izvještaja upoznat je s oglednom strukturom i sadržajem proizvoda CofaceSelectPremium i Coface Full report CEE, koji mogu značajnije varirati u različitim državama ovisno o dostupnosti informacija, te je suglasan da će prije preuzimanja pojedinog izvještaja iz svog pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj pregledati opće informacije o izvještaju (kao što su naziv subjekta i datum zadnjih financijskih izvještaja) i informacije o raspoloživosti izvještaja, nakon čega će izvještaj preuzeti.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici, suradnici kao ni Coface Adriatic d.o.o. ne prihvaćaju i neće odgovarati za bilo koji gubitak, štetu ili povredu vezanu na sadržaj ili bilo koji dio proizvoda (izvještaja) CofaceSelectPremium i/ili Coface Full report CEE, što uključuje, ali se ne ograničava na procjenu rizika, limit kreditiranja (maksimalni kredit) i indeks plaćanja, kao ni za eventualna kašnjenja oko isporuke ili nemogućnost isporuke pojedinog izvještaja iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj. Pretplatnik Inozemnog bonitetnog izvještaja u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe izvještaja iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj ili su vezane na podatke, materijale i informacije navedene u izvještajima iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj.

U sklopu Portala, EL KONCEPT je omogućio Pretplatnicima pristup pretplatama („licencama“) na Inozemne poslovne informacije (npr. za Sloveniju i druge države) na određeno vremensko razdoblje. Navedene poslovne informacije EL KONCEPT preuzima od svojih partnera u pojedinim državama.

Pretplatnik na Inozemne poslovne informacije je upoznat s njihovom strukturom i sadržajem, koji mogu značajnije varirati u različitim državama ovisno o dostupnosti i raspoloživosti informacija.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici, suradnici kao ni partneri u pojedinim državama od kojih se preuzimaju Inozemne poslovne informacije ne prihvaćaju i neće odgovarati za bilo koji gubitak, štetu ili povredu vezanu na sadržaj ili bilo koji dio Inozemnih poslovnih informacija, kao ni za eventualna kašnjenja oko isporuke ili nemogućnost isporuke Inozemnih poslovnih informacija. Pretplatnik Inozemnih poslovnih informacija u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Inozemnih poslovnih informacija ili su vezane na podatke, materijale i informacije navedene u Inozemnim poslovnim informacijama.

6. Završne odredbe

EL KONCEPT izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Portala, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena.

Isto tako, EL KONCEPT zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.