^

PRAVNE NAPOMENE I UVJETI KORIŠTENJA

Svako korištenje web portala www.fininfo.hr (u daljnjem tekstu Portal) podložno je niže navedenim uvjetima, te Vaš pristup i korištenje Portalom ovise o Vašem prihvaćanju uvjeta korištenja Portala. Suglasni ste i prihvaćate da EL KONCEPT d.o.o., Ulica Julija Knifer 2, Zagreb (u daljnjem tekstu Nositelj) neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja Portala. Osoba koja koristi usluge Portala (u daljnjem tekstu: Korisnik) bit će odgovorna za svu eventualnu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat postupanja protivno niže navedenim uvjetima korištenja.

Razumijevanja radi, Nositelj ističe kako su pod pojmom Korisnici u kontekstu ovih pravnih napomena i uvjeta korištenja te u izjavi o zaštiti privatnosti obuhvaćene tri potkategorije Korisnika:

 • Neregistrirani korisnik je korisnik kojem je Nositelj omogućio besplatan uvid u besplatnu i/ili probnu verziju Portala. Isti se probnom verzijom Portala može koristiti isključivo radi ispitivanja mogućnosti koje nudi Portal
 • Registrirani korisnik je korisnik kojem je Nositelj, po dolje utvrđenoj proceduri u pravnim napomenama i uvjetima korištenja te izjavi o zaštiti privatnosti, dodijelio korisničko ime i lozinku
 • Pretplatnik je Registrirani korisnik koji je temeljem kupoprodaje dobio pristup Portalu u određenom broju pretplata („licenci“) na određeno vremensko razdoblje

Ovaj Portal uz sadržaj koji obuhvaća, ali se ne ograničava samo na podatke, informacije, tekstove, grafike, naslove, video prikaze, sa ili bez zvuka, i koji predstavlja pravo vlasništvo Nositelja, također sadržava i informacije trećih osoba i veze (link) do drugih portala – Internet stranica nad kojima Nositelj nema prava niti utjecaja. U svakom slučaju, kada je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. Nositelj nije odgovoran niti za točnost niti bilo koji drugi aspekt takvih informacija te ne preuzima odgovornost za takve informacije.

Dizajn Portala je u vlasništvu Nositelja, te nije dozvoljeno korištenje dizajna, karakterističnih elemenata dizajna i njegovog logotipa bez pismenog odobrenja Nositelja.

Dokumenti i informacije objavljeni na Portalu smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu upotrebu, uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava uz prethodno podmirenje svih obveza prema Nositelju te u broju pretplata („licenci“) koje je Nositelj prodao Korisniku. S obzirom na navedeno, predmetni sadržaj ne smije se dalje kopirati, reproducirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati, odnosno stavljati trećima na raspolaganje na bilo koji način bez izričitog pisanog pristanka Nositelja. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Nositelja, smatrat će se povredom prava vlasništva.

Pretplatnik ne može otkazati naručenu pretplatu prije isteka njenog važenja.

Registrirani korisnik se obvezuje da će kod svake prijave na Portal koristiti korisničko ime i lozinku koje mu je dodijelio Nositelj. Registrirani korisnik se nadalje obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku koristiti samo jedna ovlaštena osoba, te da dodijeljeno korisničko ime i lozinku neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje. Nositelj zadržava pravo na izmjenu lozinke koju je dodijelio pojedinom Korisniku, te se Nositelj obvezuje omogućiti Korisniku nesmetano korištenje Portala prilikom eventualne zamjene lozinke.

Čuvanje korisničkog imena i lozinke kao poslovne tajne predstavlja obvezu svakog pojedinog Registriranog korisnika Portala. Registrirani korisnik se prilikom svake pojedinačne uporabe Portala jednoznačno identificira, čime mu je omogućena i izmjena podataka. Nositelj naglašava kako Registrirani korisnik odgovara za svaku pojedinačnu izmjenu u bazi podataka koje je učinio korištenjem usluga Portala. U slučaju sumnje da lozinku koristi neovlaštena osoba, Registrirani korisnik obvezan je odmah obavijestiti Nositelja, te će mu Nositelj bez odgađanja i besplatno dodijeliti novu lozinku.

Ukoliko bi Registrirani korisnik zloupotrebljavao svoju lozinku, ili postoji osnovana sumnja da Registrirani korisnik istu zloupotrebljava, isti odgovora za štetu koja bi mogla nastati Nositelju, te mu u tom slučaju Nositelj ima pravo ograničiti ili obustaviti korištenje usluga Portala.

Korisnik ima mogućnost koristiti usluge Portala kao Registrirani ili Neregistrirani korisnik, te je temeljem uputa za korištenje Portala priloženih na Portalu upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima Portala te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koje su potrebne za korištenje Portala. Kao Neregistrirani korisnik, isti dobiva mogućnost besplatnog uvida u besplatnu i/ili probnu verziju Portala. Registrirani ili Neregistrirani korisnik se probnom verzijom Portala mogu koristiti isključivo radi ispitivanja svih mogućnosti Portala prije donošenja odluke o njegovoj kupnji ili registraciji. Za vrijeme probnog uvida u sadržaj i mogućnosti rada Portala nije dopuštena nikakva upotreba raspoloživih podataka. Ukoliko bi Korisnik svojim činjenjem ili nečinjenjem postupio protivno navedenom, te ukoliko postoji mogućnost da bi svojim postupanjem nanio štetu Nositelju, takvo postupanje predstavlja povredu ovih uvjeta korištenja, te Nositelj zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski postupak protiv Korisnika.

Nositelj izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Portala, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena. Isto tako, Nositelj zadržava pravo promjene ovih pravnih napomena i uvjeta korištenja te izjave o zaštiti privatnosti bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Nositelj, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Portala. Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Portala ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Portalu. Nositelj će uložiti razuman napor i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bi sve objavljene informacije bile točne, potpune i pouzdane, ali isti neće biti odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica, niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih sadržaja na Portal.

Izjava o zaštiti privatnosti

Osobnim podacima u kontekstu ove izjave o zaštiti privatnosti smatraju se svi podaci temeljem kojih se može utvrditi identitet Korisnika (primjerice: ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, telefonski broj Korisnika). Vaši osobni podaci prikupljaju se prilikom kontaktiranja ili prijave na Portalu. Napominjemo kako su osobni podaci prikupljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Osoba koja namjerava postati Registriranim korisnikom mora ispuniti elektronski obrazac prijave pri čemu je dužna dati točne, potpune i ažurne osobne podatke. Prijavom na Portal Korisnik daje izričito odobrenje Nositelju da pohranjuje i obrađuje njegove osobne podatke u svrhu dobivanja dozvole pristupa Portalu isključivo Registriranim korisnicima, obavještavanja Korisnika o relevantnim informacijama o Nositelju i Portalu, te olakšavanja komunikacije između Korisnika i Portala.

Prilikom zahtjeva za otvaranjem korisničkog računa koji omogućuje pristup Portalu, Nositelj ima pravo odbiti pokrenuti postupak aktivacije korisničkog računa ukoliko ocijeni da su pruženi korisnički podaci netočni ili neažurni.

Osobne podatke koristimo, pohranjujemo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • radi ispunjavanja obaveza sukladno prodajnom ili kupovnom ugovoru te drugim ugovorima i/ili sporazumima sklopljenim između Korisnika i Nositelja
 • kako bismo ispitali mišljene Korisnika vezano uz proizvode i usluge Nositelja te u svrhu provedbe anketa o proizvodima i uslugama
 • kako bismo pojednostavili i poboljšali pretraživanje i dobivanje informacije o Nositelju te njegovim proizvodima i uslugama
 • kako bismo Vam mogli ponuditi najnovije informacije o proizvodima i uslugama Nositelja, uključujući poboljšanja i specijalne ponude koje bi Vas mogle zanimati
 • radi provedbe naših proizvoda vezanih na osobne podatke zaposlenika u društvu i njihovu povezanost s drugim zaposlenicima ili drugim društvima
 • radi poboljšavanja proizvoda i pružanja usluga Nositelja
 • radi posredovanja podataka trećim osobama, uključujući i druga društva i portale iz grupe Nositelja, pri čemu treće osobe mogu primljene podatke koristiti u marketinške i druge komercijalne svrhe
 • za potrebe telemarketinga
 • radi provedbe nagradnih izvlačenja, natjecanja i drugih promocijskih aktivnosti

Nositelj se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke koje je dobio od Korisnika te da neće dostavljati niti razotkrivati osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u slučajevima navedenim u prethodnom odlomku i propisanim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Također, Korisnik daje svoju privolu da Nositelj osobne podatke Korisnika proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Korisnika i Nositelja te umanjenja budućeg duga.

Nositelj poduzima razumne korake u svrhu osiguranja zaštite osobnih podataka Korisnika u smislu ograničenja broja ljudi koji imaju pristup poslužiteljima na kojima su pohranjene baze osobnih podataka. S obzirom da prijenos podataka putem Interneta nije potpuno siguran, Nositelj neće odgovarati za štetu koja može nastati s tim u vezi.

Nositelj prati sve aktivnosti na Portalu, a Korisnik je suglasan da se u bazu podataka Nositelja upisuju sve aktivnosti – sva pretraživanja, upiti i promjene koje Korisnik izvršava na Portalu. Podatke koji se pristupom na Portal automatski registriraju, a nisu osobni podaci (vrste pretraživanja, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i dr.), Nositelj ima pravo koristiti radi ocjene posjećenosti internetske stranice, poboljšanja njezina sadržaja, funkcionalnosti te za druge potrebe.

Nositelj naglašava kako Portal koristi tehnologiju koja se zove „kolačići“ (cookies). Razumijevanja radi, kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na tvrdom disku Korisnikovog računala kada se otvori Portal. Kolačići omogućuju Nositelju da utvrdi koji je dio njegovog Portala najpopularniji, koje stranice Korisnik najčešće posjećuje i koliko vremena provodi na tim stranicama. Nositelj koristi kolačiće radi utvrđivanja strukture prometa na svojim stranicama, što pomaže prilikom poboljšavanja strukture Portala i prilagođavanja Korisnikovim željama, s obzirom da je naš cilj da stranice na najbolji mogući način zadovoljavaju interese i želje Korisnika.

Nositelj ovim putem upoznaje Korisnike kako je na Portalu ugradio sigurnosni i zaštitni sustav čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotreba Portala, odnosno upotreba Portala u skladu s politikom fer upotrebe podataka, materijala i informacija sadržanih na Portalu.

Podaci sadržani na Portalu dostupni su isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem Nositelj učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura prijave, odnosno registracije (ulaska na Portal) i pretraživanja Portala (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva Nositelja, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Korisnik snosi materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezan nadoknaditi Nositelju svu nastalu štetu.

Korištenje Portala koje nije isključivo za osobne svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, zabranjeno je.

Za Korisnika Portala za kojeg se utvrdi da je podatke na Portalu prikupljao radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s pravnim napomenama, uvjetima korištenja te izjavom o zaštiti privatnosti, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, Nositelj zadržava pravo trajne deaktivacije korisničkog računa i/ili zaporke. U navedenim slučajevima Nositelj nije dužan vratiti iznos uplaćene pretplate Korisniku za kojeg se utvrdilo isto.

Za uspješnu registraciju molimo Vas unesite potrebne i valjane podatke.

Registracija

*
*
Ponovite Lozinku*
*
*
*
*Obvezna polja
Registrirajte se