^

Uvjeti korištenja Fininfo portala

1. Opći dio

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) portala www.fininfo.hr (u daljnjem tekstu: „Portal“) uređuju odnose između Korisnika portala (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“) i vlasnika portala, trgovačkog društva EL KONCEPT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Julija Knifer 2 (u daljnjem tekstu: „EL KONCEPT“ ili „Mi“).

Svako korištenje Portala i svih njegovih dijelova, uključujući Inozemne bonitetne izvještaje i Inozemne poslovne informacije, podložno je niže navedenim uvjetima. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, dužni ste odmah prestati sa svakom uporabom ovog Portala.

2. Definicije

U smislu ovih Uvjeta, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1.      Korisnik: neregistrirani korisnik, registrirani korisnik, pretplatnik, pretplatnik inozemnih bonitetnih izvještaja;

2.      Neregistrirani korisnik: korisnik kojemu je omogućen besplatan uvid u besplatnu i/ili probnu verziju Portala;

3.      Registrirani korisnik: korisnik kojemu su dodijeljeni pristupni podaci;

4.      Pretplatnik: registrirani korisnik kojemu je temeljem ugovora omogućen pristup Portalu u određenom broju pretplata („licenci“) na određeno vremensko razdoblje, što uključuje i pretplatnike na Inozemne poslovne informacije;

5.      Pretplatnik Inozemnih bonitetnih izvještaja: korisnik kojemu je temeljem ugovora omogućen pristup Portalu za određeni broj CofaceSelectPremium proizvoda i pretplata („licenci“), na određeno vremensko razdoblje;

6.      Inozemni bonitetni izvještaj: pretplata na određeno vremensko razdoblje na proizvod CofaceSelectPremium u vlasništvu društva Coface Adriatic d.o.o.;

7.      Inozemne poslovne informacije: pretplata na određeno vremensko razdoblje na inozemne poslovne informacije (npr. za Sloveniju i druge države) koje EL KONCEPT preuzima od svojih partnera u pojedinim državama

8.      Pristupni podaci: korisničko ime i lozinka;

9.      Sadržaji na Portalu: svi podaci i sve informacije dostupni putem Portala, što uključuje, ali nije ograničeno na, podatke, informacije, procjene i prognoze, tekstove, grafike, video prikaze s ili bez zvuka, naslove;

3. Zaštićeni sadržaji

EL KONCEPT je nositelj prava na Portalu i sadržajima na njemu, što uključuje i pravo na bazama podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnici su ovlašteni upotrebljavati Portal, sadržaje objavljene na njemu i baze podataka samo i isključivo sukladno ovlaštenjima koja su stekli temeljem ugovora ili sukladno ovim Uvjetima (dio 5.)

EL KONCEPT je nositelj prava u pogledu dizajna Portala i njegovih karakterističnih dijelova. Navedeni sadržaji uživaju zaštitu po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima, te se ne smiju kopirati ili na drugi način koristiti bez naše pisane suglasnosti.

Pojam FININFO, kao i odgovarajući logotip, registrirani su kao žig u Republici Hrvatskoj te uživaju zaštitu temeljem Zakona o žigu. Njihovo korištenje dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost EL KONCEPTA.

4. Ograničenje naše odgovornosti

Sve informacije i druge sadržaje koji su dostupni putem Portala prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri, pri čemu ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali njihovu točnost, potpunost i pouzdanost. Međutim, EL KONCEPT ne jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih sadržaja na Portal.

EL KONCEPT ulaže sve razumne napore kako bi osigurao uredno funkcioniranje Portala, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje Portala.

Nadalje, određeni sadržaji koji se nude putem Portala predstavljaju našu subjektivnu procjenu odnosno mišljenje, koji se generiraju u pravilu automatski, obradom informacija koje prikupljamo iz različitih izvora. Navedene procjene odnosno mišljenja dajemo u dobroj vjeri, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu ispravnost.

Portal sadrži i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. U svakom slučaju, ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost ili cjelovitost tih sadržaja.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Portala, što uključuje, ali se ne ograničava  i na korištenje Inozemnog bonitetnog izvještaja i/ili Inozemnih poslovnih informacija.

Suglasni ste i prihvaćate da EL KONCEPT neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica Vašeg korištenja Portala i sadržaja koji se nude putem njega.

5. Prava i obveze Korisnika

Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Portala ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Portalu.

Korisnik potvrđuje da samostalno daje nalog za pretragu i uvid u osobne podatke na Portalu te da za navedeno ima legitimnu osnovu i/ili privolu vlasnika osobnih podataka.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima Portala te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korištenje Portala.

Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je EL KONCEPT na Portalu ugradio sigurnosni i zaštitni sustav čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotreba Portala, odnosno upotreba Portala u skladu s politikom fer upotrebe podataka, materijala i informacija sadržanih na Portalu.

Korisnik prihvaća da su podaci sadržani na Portalu dostupni isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem EL KONCEPT učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura prijave, odnosno registracije (ulaska na Portal) i pretraživanja Portala (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva EL KONCEPTA, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Korisnik snosi materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezan nadoknaditi EL KONCEPTU svu nastalu štetu.

Korisnik prihvaća da je zabranjeno korištenje Portala koje nije isključivo za osobne (vlastite) svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog.

Za Korisnika Portala za kojeg se utvrdi da je podatke na Portalu prikupljao radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, EL KONCEPT zadržava pravo trajne deaktivacije korisničkog računa i/ili zaporke. U navedenim slučajevima EL KONCEPT nije dužan vratiti iznos uplaćene pretplate Pretplatniku za kojeg se utvrdilo isto.

Neregistrirani i Registrirani korisnik ima pravo i obvezu koristiti se besplatnom i/ili probnom verzijom Portala bez plaćanja naknade samo i isključivo radi ispitivanja mogućnosti koje nudi Portal, a u svrhu donošenja odluke o registraciji i/ili sklapanju ugovora o pretplati na Portal. Neregistrirani i registrirani korisnik nisu ovlašteni koristiti sadržaje portala u bilo koju drugu svrhu osim prethodno navedene. U slučaju postupanja suprotno prethodnim odredbama, koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje sadržaja Portala u komercijalne i/ili poslovne svrhe, Neregistrirani i Registrirani korisnik pristaju platiti naknadu u visini cijene jednogodišnje pretplate na exclusive paket Portala.

Registrirani korisnik obvezuje se da će kod svake prijave na Portal koristiti vlastite pristupne podatke.

Registrirani korisnik dužan je čuvati pristupne podatke kao poslovnu tajnu. Registrirani korisnik nadalje se obvezuje da će pristupne podatke koristiti samo jedna ovlaštena osoba, te da ih neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje. Ako sazna ili posumnja da njegove pristupne podatke koristi neovlaštena osoba, Registrirani korisnik obvezan je odmah obavijestiti nas o tome te pristupne podatke zamijeniti novima.

Registrirani korisnik se prilikom svake pojedinačne uporabe Portala jednoznačno identificira, čime mu je omogućena i izmjena podataka. Registrirani korisnik odgovara za svaku pojedinačnu izmjenu u bazi podataka koje je učinio korištenjem usluga Portala.

Ako se utvrdi ili posumnja da Registrirani korisnik zloupotrebljava svoje pravo pristupa Portalu, EL KONCEPT ima pravo privremeno ili trajno ograničiti mu korištenje usluge pristupa. U tom slučaju Registrirani korisnik odgovara i za svu štetu koju pretrpi EL KONCEPT.

Pretplatnici su ovlašteni kopirati i na drugi način koristiti dokumente i informacije objavljene na Portalu, odnosno kojima se pristupa putem Portala, samo za vlastitu upotrebu, uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava, te uz prethodno podmirenje svih obveza prema nama te u broju pretplata („licenci“) za koje su stekli pravo korištenja. S obzirom na navedeno, predmetni sadržaj ne smije se dalje kopirati, reproducirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati, odnosno stavljati trećima na raspolaganje na bilo koji način bez našeg izričitog pisanog pristanka. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez našeg prethodnog pisanog odobrenja smatrat će se povredom ovih Uvjeta.

Pretplatnik ne može otkazati naručenu pretplatu prije isteka njenog važenja.

Pretplatnik Inozemnog bonitetnog izvještaja upoznat je s oglednom strukturom i sadržajem proizvoda CofaceSelectPremium, koji može značajnije varirati u različitim državama ovisno o dostupnosti informacija, te je suglasan da će prije preuzimanja pojedinog izvještaja iz svog pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj pregledati opće informacije o izvještaju (kao što su naziv subjekta i datum zadnjih financijskih izvještaja) i informacije o raspoloživosti izvještaja, nakon čega će izvještaj preuzeti.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici, suradnici kao ni Coface Adriatic d.o.o. ne prihvaćaju i neće odgovarati za bilo koji gubitak, štetu ili povredu vezanu na sadržaj ili bilo koji dio proizvoda (izvještaja) CofaceSelectPremium, što uključuje, ali se ne ograničava na procjenu rizika i limit kreditiranja (maksimalni kredit), kao ni za eventualna kašnjenja oko isporuke ili nemogućnost isporuke pojedinog izvještaja iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj. Pretplatnik Inozemnog bonitetnog izvještaja u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe izvještaja iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj ili su vezane na podatke, materijale i informacije navedene u izvještajima iz pretplatničkog paketa na Inozemni bonitetni izvještaj.

U sklopu Portala, EL KONCEPT je omogućio Pretplatnicima pristup pretplatama („licencama“) na Inozemne poslovne informacije (npr. za Sloveniju i druge države) na određeno vremensko razdoblje. Navedene poslovne informacije EL KONCEPT preuzima od svojih partnera u pojedinim državama.

Pretplatnik na Inozemne poslovne informacije je upoznat s njihovom strukturom i sadržajem, koji mogu značajnije varirati u različitim državama ovisno o dostupnosti i raspoloživosti informacija.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici, suradnici kao ni partneri u pojedinim državama od kojih se preuzimaju Inozemne poslovne informacije ne prihvaćaju i neće odgovarati za bilo koji gubitak, štetu ili povredu vezanu na sadržaj ili bilo koji dio Inozemnih poslovnih informacija, kao ni za eventualna kašnjenja oko isporuke ili nemogućnost isporuke Inozemnih poslovnih informacija. Pretplatnik Inozemnih poslovnih informacija u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Inozemnih poslovnih informacija ili su vezane na podatke, materijale i informacije navedene u Inozemnim poslovnim informacijama.

6. Završne odredbe

EL KONCEPT izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Portala, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena.

Isto tako, EL KONCEPT zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

1. Osnovne informacije.2

1.1. O nama (tko je voditelj obrade osobnih podataka?)2

1.2. Tko je naš službenik za zaštitu osobnih podataka?.2

1.3. Na koga se primjenjuje ova Izjava o zaštiti osobnih podataka?.2

2. Obrada osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima.3

2.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka.3

2.2. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo.3

2.3. S kim dijelimo ove informacije?.3

2.4. Koliko dugo čuvamo podatke?.4

2.5. Izvori podataka.4

2.6. Automatska obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje.4

3. Obrada osobnih podataka registriranih korisnika ili pretplatnika.4

3.1. Podaci nužni za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na portal4

3.1.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka.4

3.1.2. S kim dijelimo ove informacije?.5

3.1.3. Koliko dugo čuvamo podatke?.5

3.2. Podaci nužni za unaprjeđenje naših usluga.5

3.2.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka.5

3.2.2. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo.5

3.2.3. S kim dijelimo ove informacije?.6

3.2.4. Koliko dugo čuvamo podatke?.6

3.3. Podaci nužni za provođenje marketinških aktivnosti6

3.3.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka.6

3.3.2. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo.6

4. Uporaba kolačića („cookies“)7

4.1. Što su kolačići?.7

4.2. Načini uporabe kolačića?.7

4.3. Kako se kolačići koriste na portalu fininfo.hr?.7

4.4. Suglasnost za uporabu kolačića.7

4.5. Kako spriječiti uporabu kolačića?.8

4.6. Više informacija.8

5. Vaša prava.8

5.1. Pravo na pristup podacima.8

5.2. Pravo na ispravak podataka.8

5.3. Pravo na brisanje podataka.8

5.4. Pravo na ograničenje obrade.9

5.5. Pravo na prigovor na obradu podataka.9

5.6. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.9

 

1.Osnovne informacije

EL KONCEPT d.o.o. pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjujući odgovarajuće sigurnosne i mjere zaštite podataka.

1.1. O nama (tko je voditelj obrade osobnih podataka?)

Voditelj obrade osobnih podataka na portalu Fininfo.hr je trgovačko društvo EL KONCEPT d.o.o. iz Zagreba, Julija Knifera 2, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 96533691227. Možete nas kontaktirati putem kontakt forme na web stranicama, e-poštom na adresu info@fininfo.hr ili telefonski na broj +385 1 63 96 902.

1.2. Tko je naš službenik za zaštitu osobnih podataka?

Naš službenik za zaštitu osobnih podataka je g. Goran Šimić. Možete mu se obratiti izravno, na adresu szp@fininfo.hr ili telefonski na broj +385 1 63 96 902.

1.3. Na koga se primjenjuje ova Izjava o zaštiti osobnih podataka?

Ova izjava primjenjuje se na obradu osobnih podataka (1) fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima i djelatnostima u Republici Hrvatskoj, a koji su predmet naših usluga, i (2) podatke naših registriranih korisnika i pretplatnika i njihovih zaposlenika, u mjeri u kojoj su navedene fizičke osobe.

2. Obrada osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima

2.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka

Naša temeljna poslovna aktivnost je prikupljanje podataka o poslovnim subjektima te njihova obrada, povezivanje i prezentacija u obliku koji je koristan našim korisnicima. Svrha ove aktivnosti je da našim korisnicima pružimo visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju i rizicima hrvatskih poslovnih subjekata.

Kad prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora tijela javne vlasti, postupamo temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, konkretno odredbama koje nas ovlašćuju na ponovnu uporabu informacija javnog sektora.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima je legitimni interes naših korisnika. Naime, informacije koje obrađujemo pomažu našim korisnicima da donose kvalitetnije poslovne odluke, što uključuje bolje upravljanje rizicima, sprječavanje prijevara i zlouporaba, stjecanje uvida u kvalitete potencijalnih poslovnih partnera i druge procjene relevantne za njihovo poslovanje. U konačnici, naša poslovna aktivnost pridonosi ne samo interesima naših korisnika nego i općem javnom interesu, budući da podupire i omogućava transparentnost poslovnih aktivnosti i posljedično opću korist gospodarstvu na način koji uvažava balansiranje privatnih i javnih interesa.

2.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Iako je naša aktivnost usmjerena primarno na prikupljanje i analizu podataka o poslovnim subjektima koji su pravne osobe, dio podataka koje obrađujemo su „osobni podaci“ u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjerice, riječ je o podacima o obrtnicima, vlasnicima poslovnih subjekata, članovima društava, članovima tijela društava, osobama ovlaštenim za zastupanje i sl. Osobne podatke tih osoba prikupljamo i obrađujemo samo i isključivo u mjeri u kojoj su one izravno povezane s nekim poslovnim subjektom, odnosno ako same obavljaju poslovnu djelatnost.

Nadalje, moguće je da tijekom obrade podataka o poslovnim subjektima i djelatnostima prikupimo i obradimo i određene podatke o fizičkim osobama koje sudjeluju u postupcima u kojima je stranka i poslovni subjekt koji je primarni predmet obrade podataka.

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

2.3.S kim dijelimo ove informacije?

Informacije koje prikupimo i obradimo dajemo na korištenje našim registriranim korisnicima i pretplatnicima, koji mogu biti drugi poslovni subjekti ili fizičke osobe. Nadalje, manji dio informacija dostupan je i neregistriranim korisnicima, putem javnog i besplatno dostupnog dijela portala Fininfo.hr. U svakom slučaju, ističemo da se na portalu Fininfo.hr osobni podaci prezentiraju u istoj ili manjoj količini u usporedbi s istovjetnim podacima koji su objavljeni u javnim registrima i drugim javno dostupnim izvorima.

2.4.Koliko dugo čuvamo podatke?

Kako bismo svojim korisnicima pružili što je moguće precizniji uvid u aktivnosti poslovnih subjekata koje analiziramo, putem našeg portala omogućavamo pregled podataka o aktivnostima koje sežu u prošlost. Obrada tih informacija bitna je budući su aktivnosti u prošlosti kvalitetan indikator za procjenu poslovnih očekivanja u sadašnjosti i budućnosti. Zbog toga podatke koje prikupimo pohranjujemo u pravilu trajno. Podatke koje smo prikupili brišemo ako ocijenimo da njihova obrada više nije nužna ili korisna za naše poslovne aktivnosti.

2.5.Izvori podataka

Podatke potrebne za prezentaciju informacija o hrvatskim poslovnim subjektima prikupljamo iz različitih izvora, uključujući:

·          javno dostupne izvore tijela javne vlasti (javni registri),

·          druge javno dostupne izvore,

·          naše poslovne partnere, te

·          od samih ispitanika.

2.6. Automatska obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje

Na portalu Fininfo.hr koristimo se automatskom obradom podataka kako bismo prezentirali određene informacije o poslovnim subjektima. U mjeri u kojoj su poslovni subjekti fizičke osobe (npr. obrtnici), ovo uključuje i automatsku obradu osobnih podataka. Nadalje, automatsku obradu osobnih podataka koristimo i za prikaz poveznica određene osobe u mjeri potrebnoj da zadovolji poslovne potrebe naših pretplatnika. Bitno je napomenuti da ova obrada osobnih podataka ne rezultira nikakvim pravnim posljedicama za osobe čiji se podaci obrađuju. Mreža poveznica predstavlja samo i isključivo informaciju koju naši pretplatnici mogu, ali ne moraju, uzeti u obzir u svom poslovanju.

3. Obrada osobnih podataka registriranih korisnika ili pretplatnika

3.1. Podaci nužni za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na portal

3.1.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka

Ako ste zatražili registraciju za naše usluge putem portala Fininfo.hr, podatke koji su sadržani u registracijskom obrascu obrađujemo na Vaš zahtjev, kao radnju koja prethodi sklapanju ugovora  o pretplati na portal. Nakon sklapanja ugovora o pretplati na Fininfo portal, podatke o pretplatnicima koristimo u svrhu izvršenja prava i obveza iz tog ugovora. Nakon eventualnog raskida pretplatničkog odnosa, podatke čuvamo temeljem našeg legitimnog interesa za dokazivanje činjenica iz pretplatničkog odnosa, kao i za slučaj da korisnik odluči obnoviti pretplatu.

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

·          Naziv poduzeća koje je nositelj pretplate

·          Ime i prezime fizičke osobe koja je korisnik usluge

·          E-mail adresu korisnika usluge

·          Lozinku korisnika usluge

·          Kontakt telefon ili mobitel korisnika usluge

·          Druge kontakt podatke (ulica i kućni broj, grad, država)

·          E-mail adresu primatelja računa za uslugu

·          Vrstu usluge (npr. pretplatnički paket)

·          Trajanje pretplate

·          Naknadu za korištenje usluge

·          Datum plaćanja usluge

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

3.1.2.S kim dijelimo ove informacije?

Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.

3.1.3.Koliko dugo čuvamo podatke?

Podatke nužne za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na Fininfo.hr portal čuvamo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev korisnika.

3.2.Podaci nužni za unaprjeđenje naših usluga

3.2.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka

Vaše osobne i kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja naših ugovornih obveza, kao i za potrebe izrade agregiranih analiza o posjećenosti našeg portala.  Podatke u potonju svrhu obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa za ispunjenjem naših ugovornih obveza, radi ocjene posjećenosti te da unaprijedimo svoje usluge, što u konačnici pridonosi i povećanju kvalitete od kojeg koristi imate i Vi i naši drugi korisnici. Ako ne želite da obrađujemo Vaše podatke u ovu svrhu, možete nas u bilo kojem trenutku o tome obavijestiti, nakon čega ćemo prestati s obradom. Konačno, određene informacije o korištenju portala upotrebljavamo i za potrebe informacijske sigurnosti naših servisa.

3.2.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

·          Ime i prezime

·          E-mail adresa, broj telefona, poštanska adresa

·          IP adresa

·          Povijest pregledavanja, što uključuje akcije koje izvršavate na Fininfo portalu (kao što su vrste pretraživanja, broj posjeta, promjene, vrijeme provedeno na stranici i sl.).

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

3.2.3.S kim dijelimo ove informacije?

Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.

3.2.4.Koliko dugo čuvamo podatke?

Podatke potrebne za unaprjeđenje usluga i portala koristimo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev korisnika.

3.3. Podaci nužni za provođenje marketinških aktivnosti

3.3.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka

Vaše kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona, možemo koristiti i za ispitivanje Vašeg mišljenja o našim proizvodima i uslugama, provedbu anketa, potrebe telemarketinga, slanje marketinških priopćenja, uključujući ona o novim proizvodima ili uslugama koje nudimo, poboljšanjima postojećih proizvoda ili usluga, specijalnim ponudama i/ili pogodnostima koje bi Vas mogle zanimati te nagradnim igrama, natjecanjima i drugim promotivnim aktivnostima koje organiziramo. Obrada podataka u ovu svrhu također se temelji na našem legitimnom poslovnom interesu. Ako u bilo kojem trenutku prigovorite primanju određene vrste marketinških obavijesti, zaustavit ćemo daljnju obradu Vaših podataka u tu svrhu.

3.3.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

·          Ime i prezime

·          E-mail adresa

·          Poštanska adresa

·          Broj telefona

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

4. Uporaba kolačića („cookies“)

4.1. Što su kolačići?

S ciljem da korisnicima portala Fininfo.hr pružimo što je moguće jednostavnije i bolje korisničko iskustvo, unaprijedimo funkcionalnost naših web stranica te u statističke, analitičke i marketinške svrhe, upotrebljavamo kolačiće (engl. cookies). Kolačić je malena datoteka spremljena na Vaše računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Kolačići omogućuju web stranici da prepozna Vaše računalo, što dalje pridonosi jednostavnijem korištenju stranice. Primjerice, kolačići spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu poput jezika te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj su način informacije prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

4.2. Načini uporabe kolačića?

Kolačići mogu biti privremeni i stalni. Privremeni kolačići ili kolačići sesije koriste se samo za vrijeme posjeta stranici te se uklanjanju s Vašeg računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na Vašem računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika.

Kolačići nadalje mogu biti od prve ili treće strane. Kolačići prve strane dostavljaju se na Vaš uređaj neposredno s web-mjesta koje pregledavate (u ovom slučaju portal Fininfo.hr). Kolačići treće strane dostavljaju se s partnerskih web-mjesta, primjerice za marketinške svrhe, ili za prikupljanje i analizu statističkih podataka o posjećenosti web stranica (primjerice, Google Analytics).

4.3. Kako se kolačići koriste na portalu fininfo.hr?

Fininfo portal koristi privremene i stalne kolačiće od prve i treće strane kako bi Vam osigurao pristup sadržaju i dodatnim funkcionalnostima. Prikupljene informacije putem kolačića su anonimne te ne uključuju Vaše osobne podatke, a koristimo ih kako bi Fininfo portal valjano radio, kako bismo bolje razumjeli navike korisnika te poboljšali portal i naše usluge.

4.4. Suglasnost za uporabu kolačića

Korištenjem portala Fininfo.hr pristajete na upotrebu kolačića. Ako ne želite da se kolačići upotrebljavaju, možete ih blokirati u postavkama Vašeg internetskog preglednika. U tom slučaju i dalje ćete moći koristiti Fininfo portal, ali Vam neke opcije i funkcionalnosti neće biti dostupne.

4.5. Kako spriječiti uporabu kolačića?

Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, ali u postavkama internetskog preglednika koji koristite možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti Fininfo portala.

4.6. Više informacija

Na sljedećoj stranici možete pronaći detaljnije informacije o kolačićima: https://gov.hr/cookies/1541 .

5.Vaša prava

Fizičke osobe čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

5.1.Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u dijelovima I – IV ove Izjave.

5.2.Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

5.3.Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

·          smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili

·          povukli ste svoju privolu (ako su podaci obrađivani temeljem Vaše privole), ili

·          uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili

·          smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita,

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

5.4.Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

·          osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili

·          smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili

·          podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili

·          uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ.

5.5.Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga (uključujući i profiliranje u tu svrhu) možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor s navođenjem vrste marketinške aktivnosti na koju se prigovor odnosi, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

5.6.Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete obratiti i nadzornom tijelu te države.

Za uspješnu registraciju molimo Vas unesite potrebne i valjane podatke.

Registracija

Nositelj registracije (pravna ili fizička osoba)*
*
*
Ponovite Lozinku*
*
*
*
*Obvezna polja
Registrirajte se