^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
CENTAR BANKA d.d. u stečaju
Heinzelova 47A, Zagreb
Djelatnost:6419, Ostalo novčarsko posredovanje

OIB:89296739230MB:03997634

Godina osnivanja:1992. Veličina:- Status:U stečaju

Kontakt: +385 1 4803444 +385 1 4803441 www.centarbanka.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
InterFinance d.o.o., dioničar top 10 (50,32%)
HERUC EURO HOLDING LTD, dioničar top 10 (7,98%)
PBZ GLOBAL-OIF S JAVNOM PONUDOM, dioničar top 10 (7,39%)
ERSTE CARD CLUB d.o.o, dioničar top 10 (3,22%)
Frane Jerkin, dioničar top 10 (2,64%)
TELEGRA d.o.o., dioničar top 10 (1,81%)
Marko Cesar, dioničar top 10 (1,69%)
TOMIĆ & Co. d.o.o., dioničar top 10 (1,61%)
STIPO TADIĆ, dioničar top 10 (1,06%)
ANTON ŠARIĆ MLADEN, dioničar top 10 (1,05%)
Osobe ovlaštene za zastupanje
Damir Mikić, stečajni upravitelj
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
29.10.2019. Promjena ostalih podataka o subjektu

Registrirane djelatnosti:

 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
 • * -odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
 • * -financijski najam (leasing)
 • * -izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • * -trgovanje na svoj račun ili za račun klijenta:
 • * -- instrumentima tržišta novca,
 • * -- prenosivim vrijednosnim papirima
 • * -- stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 • * -- financijskim ročnicama i opcijama
 • * -- valutnim i kamatnim instrumentima
 • * -platne usluge u skladu s posebnim zakonima
 • * -usluge vezane uzposlove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala
 • * -- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 • * -- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 • * -upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim
 • * -poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala
 • * -savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanja dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -izdavanje elektroničkog novca
 • * -investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, i to:
 • * -- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 • * -- izvršavanje naloga za račun klijenata
 • * -- trgovanje za vlastiti račun
 • * -- upravljanje portfeljem
 • * -- investicijsko savjetovanje
 • * -- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 • * -- davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 • * -- savjetovanje u strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima
 • * -- usluga deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 • * -- investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 • * -- usluga vezanih uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 • * -- investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica, iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge
 • * -obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuje osiguranje