^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
INA, d.d.
Avenija V. Holjevca 10, Zagreb
Djelatnost:1920, Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

OIB:27759560625MB:03586243

Godina osnivanja:1963. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6450100 +385 1 6452100 www.ina.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
Zagrebačka banka d.d., dioničar top 10 - skrbnički račun (49,08%)
REPUBLIKA HRVATSKA, dioničar top 10 - zastupnički račun (44,84%)
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (2,28%)
RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,8%)
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., dioničar top 10 - skrbnički račun (0,46%)
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,46%)
Raiffeisen Bank International AG, Austrija, dioničar top 10 - skrbnički račun (0,21%)
AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, dioničar top 10 (0,11%)
Nadzorni odbor
Damir Vanđelić, predsjednik nadzornog odbora
JÓZSEF MOLNÁR, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Mikuljan, član nadzornog odbora
Domokos Szollár, član nadzornog odbora
Gabriel Szabó, član nadzornog odbora
Jasna Pipunić, član nadzornog odbora
László Uzsoki, član nadzornog odbora
Luka Burilović, član nadzornog odbora
Zsuzsanna Eva Ortutay, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Sándor Fasimon, predsjednik uprave
Barbara Dorić, član uprave
Darko Markotić, član uprave
JÓZSEF FARKAS SIMOLA, član uprave
Niko Dalić, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
15.9.2021. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom
15.9.2021. Promjena ostalih podataka o subjektu

Registrirane djelatnosti:

 • 11.1 -Vađenje sirove nafte i zemnoga plina
 • 11.2 -Uslužne djel. u vezi s vađenjem nafte i plina
 • 23.1 -Proizvodnja proizvoda koksnih peći
 • 24.14 -Proizv. ostalih organskih osnovnih kemikalija
 • 24.15 -Proizv. kem. miner. gnojiva i dušič. spojeva
 • 40.3 -Opskrba parom i toplom vodom
 • 41 -Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • 60.3 -Cjevovodni transport
 • 63.1 -Prekrcaj tereta i skladištenje
 • 67.13 -Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
 • 71.32 -Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevin.
 • 71.33 -Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
 • 72.1 -Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
 • 72.2 -Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)
 • 72.3 -Obrada podataka
 • 72.4 -Izrada baze podataka
 • 72.5 -Održavanje uredskih strojeva i računala
 • 74.15 -Upravljanje holding-društvima
 • 74.2 -Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
 • 74.3 -Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.4 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.82 -Djelatnosti pakiranja
 • 90 -Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
 • 92.6 -Sportske djelatnosti
 • 92.7 -Ostale rekreacijske djelatnosti
 • * -Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
 • * -Servisiranje vatrogasnih uređaja
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
 • * -Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
 • * -Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • * -Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
 • * -pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva know-how iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina, proizvodnja i prerada proizvoda iz zemnog plina te kemijskih i petrokemijskih proizvoda
 • * -Međunarodno otpremništvo
 • * -Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
 • 80.4 -Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n.
 • 28.40 -Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
 • metalurgija praha
 • 35.11 -Gradnja i popravak brodova
 • 37 -RECIKLAŽA
 • 71.34 -Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
 • 74.7 -Čišćenje svih vrsta objekata
 • 74.84 -Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 • 93.01 -Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 • * -Održavanje komunikacijske mreže
 • * -Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
 • * -Tehničko održavanje objekata
 • * -Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
 • * -Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
 • * -Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
 • * -Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava, te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Usluga pranja i podmazivanja vozila
 • * -Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvole za tu radijsku postaju
 • * -Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.
 • 28 -PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
 • 29 -PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA, D. N.
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
 • * -Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
 • * -Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u ˝S˝ izvedbi
 • * -Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
 • * -Održavanje željezničkih tračnica
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -proizvodnja biogoriva
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -trgovanje, posredovanje i zastupnje na tržištu nafte i naftnih derivata
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
 • * -izvođenje rudarskih istražnih radova
 • * -eksploatacija nafte i prirodnog plina
 • * -oplemenjivanje mineralnih sirovina
 • * -izrada rudarskih projekata
 • * -proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
 • * -isporuka i prodaja plina iz vlastite proizvodnje
 • * -istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda
 • * -proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjene, označivanja i održavanje državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizacija katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nakretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade geodetskoga projekta
 • * -stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskočenja građevine
 • * -stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -umnožavanje snimljenih zapisa
 • * -mjenjački poslovi
 • * -postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • * -punjenje plinskih boca i spremnika
 • * -održavanje i popravak plinskih boca, spremnika i trošila
 • * -popravak plinskih instalacija
 • * -poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom
 • * -stručni poslovi zaštite od požara
 • * -djelatnost privatne zaštite
 • * -detektivska djelatnost
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu
 • * -provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -popravak i održavanje vatrogasnih aparata
 • * -obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada)
 • odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -izvoz otpada
 • * -ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
 • * -poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
 • * -poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
 • * -proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električni, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica
 • * -opskrba brodova i plovila pitkom vodom
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • * -financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
 • * -usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, posloven strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -grafički dizajn
 • * -grafičko oblikovanje i priprema
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -uređenje interijera
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -usluge u željezničkom prijevozu
 • * -kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
 • * -prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -izdavačka djelatnost
 • * -trgovina plinom
 • * -skladištenje plina
 • * -distribucija plina
 • * -opskrba plinom
 • * -trgovina električnom energijom
 • * -proizvodnja prirodnog plina
 • * -istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • * -pružanje željezničkih usluga
 • * -djelatnost željezničkog prijevoza
 • * -privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * -pomorski agencijski poslovi
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -administrativne djelatnosti
 • * -usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * -usluge s posebnom tarifom
 • * -iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila
 • * -istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnologije
 • * -provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • * -obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenta u području civilne zaštite
 • * -djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • * -snimanje iz zraka
 • * -transport nafte naftovodima
 • * -transport naftnih derivata produktovodima
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * -skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * -upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
 • * -upravljanje terminalom za UPP
 • * -izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina