^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
KONTROLA KVALITETE d.o.o.
Vladimira Nazora 15, Mihovljan
Djelatnost:2511, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

OIB:11355995093MB:04458141

Godina osnivanja:2015. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt:

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Proizvodnja metala
 • * -Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • * -Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
 • * -Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
 • * -Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
 • metalurgija praha
 • * -Obrada i prevlačenje metala
 • strojna obrada metala
 • * -Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
 • * -Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
 • * -Proizvodnja ambalaže od lakih metala
 • * -Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
 • * -Proizvodnja zakovica i vijčane robe
 • * -Proizvodnja gotovih proizvoda od metala
 • * -Tehničko ispitivanje i analiza
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Pružanje usluga u trgovini
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Usluge informacijskog društva
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
 • * -Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -Računovodstveni poslovi
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • * -Djelatnost privatne zaštite
 • * -Stručni poslovi u području zaštite od buke
 • * -Ispitivanje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • * -Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara
 • * -Ispitivanje opreme pod tlakom
 • * -Ispitivanje sigurnosnih ventila
 • * -Ispitivanje plinonepropusnosti
 • * -Obavljanje svih vrsta zavarivačkih i montažnih radova
 • * -Izrada tehnologija, ispitivanje i kontrola svih vrsta izolacije i antikorozivne zaštite
 • * -Kontrola i nadzor nad izradom nosivih čeličnih konstrukcija
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -Pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -Organiziranje seminara, tečajeva i poduke iz područja djelatnosti za njegu i održavanje tijela te uljepšavanje
 • * -Stručni poslovi planiranja u području zaštite i spašavanja: izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada vanjskih planova jedinica područne (regionalne) samouprave
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i sprečavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrade posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
 • * -Usluga stručnih vještačenja iz područja zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša: izrada elaborata zaštite okoliša, izrada studija utjecaja na okoliš, utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, djelatnost praćenja kvalitete zraka, djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
 • * -Stručni poslovi u području zaštite na radu
 • izrada svih vrsta procjena opasnosti iz zaštite na radu
 • mjerenje čimbenika radnog okoliša (buka, osvijetljenost, mikroklima, kemijske štetnosti)
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
 • osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • * -osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu
 • osposobljavanje za rad na visini
 • izrada plana evakuacije i spašavanja
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i sve vrste radne opreme
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • izrada pravilnika zaštite na radu
 • izrada plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • * -vođenje zaštite na radu - poslovi stručnjaka i službe zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu
 • nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu
 • * -Savjetovanje i procjene rizika na području industrijske, javne i osobne sigurnosti, te zaštite na radu i zaštite od požara
 • * -Izrada plana izvođenja radova
 • poslovi koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja
 • * -Zaštita od požara (izrada procjene i plana ugroženosti, te općih akata iz zaštite od požara
 • osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • ispitivanje sustava za gašenje i dojavu požara
 • ispitivanje vatrogasnih aparata
 • osposobljavanje iz zaštite od požara)
 • * -Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija
 • * -Provođenje stručnog osposobljavanja u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • * -Izrada investicijske i tehničke dokumentacije te nadzor nad izradom takove dokumentacije (kontrola, nostrifikacija, naknadna provjera tehničke dokumentacije)
 • * -Kontrola i ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodom sa i bez razaranja (mehanička ispitivanja, kemijske analize, radigrafska kontrola, magnetne metode, ultrazvučna ispitivanja i penetrantska ispitivanja)
 • * -Osposobljavanje i atestacija zavarivača u skladu sa hrvatskim i europskim normama (HR, EN, ISO, ASME) i osposobljavanje cjevara
 • * -Kontrola uređaja, opreme i radne okoline: ispitivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima
 • ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija
 • ispitivanje fizikalnih štetnosti (buka, vibracije, rasvijetljenost, mikroklima)
 • ispitivanje kemijskih štetnosti