^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
SONIMED d.o.o.
Rozganska 8, Zagreb
Djelatnost:4619, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

OIB:76981693625MB:01268546

Godina osnivanja:1997. Veličina:Srednji poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 3012209 +385 1 3012211

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Dubravko Jukić, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Draga Kretić, direktor
Dubravko Jukić, direktor
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
10.4.2024. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • 74.4 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -Prodaja na veliko pomoćnih ljekovitih sredstava (zavojni materijal, sredstva za šivanje rana i sprečavanje krvarenja, implatanti, medicinski pribor za jednokratnu upotrebu u originalnom pakiranju proizvođača)
 • * -Trgovina medicinskim aparatima
 • * -Javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * -proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * -oplođivanje domaćih životinja
 • * -trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • * -djelatnost posredovanja vezano uz klinička ispitivanja
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom-catering
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -djelatnost tiska
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretninama
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim osobama u Republici Hrvatskoj
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -proizvodnja, ispitivanje, promet i provjera kakvoće, djelatnosti i podnošljivosti lijeka, ljekovitog dodatka veterinarsko-medicinskog proizvoda
 • * -promet veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda
 • * -privremeni smještaj kućnih ljubimaca
 • * -zoološki vrt
 • * -djelatnost skloništa za životinje
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -gospodarski ribolov
 • * -uzgoj riba i morskih organizama
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -proizvodnja, promet i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -proizvodnja i promet božićnih drvaca
 • * -djelatnosti ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda
 • * -djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda
 • * -djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
 • * -djleatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
 • * -proizvodnja medicinskog proizvoda
 • * -promet na veliko medicinskim proizvodima
 • * -uvoz-izvoz medicinskih proizvoda
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -privatna poljoprivredna savjetodavna služba
 • * -proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ekološka proizvodnja
 • * -prerada u ekološkoj proizvodnja
 • * -trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
 • * -promet sredstava za zaštitu bilja
 • * -poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • * -proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • * -Otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
 • * -Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -Računovodstveni poslovi
 • * -Pružanje kolodvorskih usluga
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • * -Poslovi održavanja javnih cesta
 • * -Premještanje vozila
 • * -Osposobljavanje kandidata za vozače
 • * -Poslovi organiziranja vozačkih ispita
 • * -Tehnički pregledi vozila
 • * -Poslovi organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila i izdavanja pokusnih pločica kao javne ovlasti
 • * -Međunarodni linijski zračni prijevoz
 • * -Obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte te pružanje drugih zemaljskih usluga
 • * -Djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
 • * -Kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
 • * -Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova
 • * -Djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -Peljarenje
 • * -Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika prtljage, stvari ili tegljenje)
 • * -Pomorski agencijski poslovi
 • * -Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • * -Tehničko održavanje vodenih putova
 • * -Upravljanje lukom
 • * -Lučke djelatnosti
 • * -Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodenim putovima
 • * -Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -Međunarodni linijski pomorski promet
 • * -Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * -Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * -Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • * -Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • * -Pružanje univerzalnih poštarskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • * -Pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga
 • * -Pružanje ostalih poštarskih usluga
 • * -Distribucija tiska
 • * -Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -Pružanje univerzalnih usluga
 • * -Pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • * -Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -Javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -Radiofuzijske usluge
 • * -Usluge davanja pristupa Internetu
 • * -Usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP)
 • * -Ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • * -Usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • * -Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • * -Djelatnost proizvodnje audiovizulanih djela
 • * -Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -Hidrografska izmjera mora
 • * -Marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • * -Obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • * -Ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području Republike Hrvatske
 • * -Držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • * -Djelatnost održavanja i/ili popravaka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • * -Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -Uvoz otpada
 • * -Izvoz otpada
 • * -Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -Dopunske djelatnsoti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • * -Poljoprivredno - savjetodavna djelatnost
 • * -Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • * -Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -Destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • * -Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • * -Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -Zdravstvena zaštita bilja
 • * -Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • * -Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmta za koje su naređene mjere uništenja
 • * -Proizvodnja sjemena
 • * -Dorada sjemena
 • * -Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • * -Stavljanje na tržište sjemena
 • * -Proizvodnja sadnog materijala
 • * -Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • * -Stavljanje na tržište sadnog materijala
 • * -Uvoz sadnog materijala
 • * -Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilje
 • * -Proizvodnja gnojiva i poboljšanje tla
 • * -Proizvodnja duhana
 • * -Promet duhana
 • * -Ispitivanje VMP
 • * -Promet na veliko VMP
 • * -Promet na malo VMP
 • * -Djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • * -Savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • * -Psihološka djelatnost
 • * -Izrada procjene opasnosti
 • * -Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu te izdavanje isprava o provedenim ispitivanjima
 • * -Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdavanje isprava da su ista proizvedena sukladno međunarodnim konvencijama, propisima zaštite na radu odnosno odgovarajućim standardima
 • * -Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -Pomoć i njega u kući
 • * -Skrb izvan vlastite obitelji
 • * -Djelatnost privatne zaštite
 • * -Djelatnost otpremništva
 • * -Športska priprema
 • * -Športska rekreacija
 • * -Športska poduka
 • * -Upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * -Priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeo-scenska djela)
 • * -Usluge pakiranja
 • * -Usluge vaganja robe
 • * -Skladištenje robe
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljenjem
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez rukovatelja
 • * -Iznajmljivanje medicinskih aparata i opreme
 • * -Popravak računala i komunikacijske opreme
 • * -Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Organiziranje seminara i konferencija
 • * -Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
 • * -Proizvodnja tekstila
 • * -Proizvodnja odjeće
 • * -Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
 • * -Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • * -Proizvodnja namještaja
 • * -Proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
 • * -Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • * -Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * -Proizvodnja metala
 • * -Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
 • * -Proizvodnja strojeva i uređaja
 • * -Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • * -Održavanje i popravak motornih vozila i motocikla
 • * -Fotografske djelatnosti
 • * -Usluge prevođenja
 • * -Održavanje medicinske i labarotorijske opreme
 • * -Popravak i održavanje električnih i elektronskih proizvoda i uređaja
 • * -Popravak i održavanje medicinskih uređaja i uređaja ionizirajućeg zračenja
 • * -Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 • * -Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
 • * -Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
 • * -Prerada i konzerviranje voća i povrća
 • * -Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
 • * -Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda
 • * -Proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
 • * -Proizvodnja ostalih prehramebnih proizvoda
 • * -Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja