^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
TRIAL d.o.o.
Ulica Velimira Terzića 17, Split
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:64026545644MB:04326750

Godina osnivanja:2015. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Romeo Bartulović, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Romeo Bartulović, član uprave
Marija Bartulović, prokurist
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -podmorski i podvodni radovi
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -djelatnost kontrole kvalitete izvođenja i izvedenih radova (geomehanika, beton, asfalt, kamen, armatura)
 • * -djelatnost certificiranja sustava kvalitete zaštite okoliša, zaštite na radu,sigurnosti hrane i sigurnosti podataka
 • * -djelatnost certificiranja proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
 • * -djelatnost certificiranja sustava i proizvoda u građevinarstvu
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -iIzrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • * -stručni nadzor nad: tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskoga projekta
 • * -stručni nadzor nad: iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • * -stručni nadzor nad: izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -stručni nadzor nad: geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad: praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -stručni nadzor nad: izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -tehničko ispitivanje i analiza
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -čišćenje svih vrsta objekata
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -izrada procjene opasnosti
 • * -osposobljavanje za rad na siguran način
 • * -ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • * -provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
 • * -održavanje javnih površina
 • * -izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja hortikulture
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i rudarstvo
 • * -iznajmljivanje, kamiona, prikolica i poluprikolica
 • * -istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -proizvodnja metala
 • * -proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
 • * -proizvodnja strojeva i uređaja
 • * -proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • * -proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda
 • * -proizvodnja asfaltne smjese
 • * -djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • * -djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozomstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija,tribina, priredbi
 • * -organizacija obiteljskih svečanosti
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car)
 • * -iznajmljivanje motocikla, bicikli
 • * -taksi prijevoz na kopnu i vodi
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu